Powiedzą, czy chcą rady NGO

  1

  Do 15 marca organizacje pozarządowe mogą wyrazić opinię w sprawie powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Rada taka ma możliwość m. in. opiniowania projektów i uchwał dotyczących sfery zadań publicznych. Szczegółowe informacje w liście prezydenta Świdnicy, Wojciecha Murdzka, skierowanym do organizacji pozarządowych.

  Szanowni Państwo – Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*, w związku z możliwością utworzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego (art.41e ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), jako organu konsultacyjnego i opiniodawczego chciałbym poznać Państwa opinię na temat powołania ww. organu w Świdnicy. Zgodnie z cytowaną ustawą do zadań Rady Gminnej należy w szczególności:

  1) opiniowanie projektów strategii rozwoju miasta;

  2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4, oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;

  3) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3;

  4) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;

  5) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.”.

  Proszę Państwa o wyrażenie opinii dotyczącej potrzeby powołania takiej Rady na terenie naszego miasta.

  Odpowiedź proszę kierować na adres: Urząd Miejski w Świdnicy, Referat Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica lub przesłać mailem na adres: [email protected], w terminie do 15 marca 2011 r.

  * art.3 ust. 3. brzmi: „Działalność pożytku publicznego może być prowadzona także przez:

  1) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

  2) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

  3) spółdzielnie socjalne;

  4) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857), które: – nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

  Prezydent Miasta

  Wojciech Murdzek

  Poprzedni artykułMagazyn Swidnica24.pl w sobotę!
  Następny artykułŻegnaj łato!