VI sesja w gminie Świdnica o budżecie

  0

  5 stycznia 2011 r. radni Rady Gminy Świdnica podejmą decyzję o kształcie budżetu gminy na 2011 r. Właśnie na ten dzień Przewodnicząca Rady Gminy Świdnica Regina Adamska zwołuje VI Sesję Rady Gminy Świdnica.

  PORZĄDEK OBRAD:
  1. Otwarcie VI sesji Rady Gminy Świdnica i stwierdzenie quorum.
  2. Wyznaczenie sekretarza obrad.
  3. Wnioski do porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji – I, II, III, IV, V,
  5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
  6. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na poprzednich sesjach.

  7. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1) przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Świdnica,
  2) przyjęcia „Programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami  pozarządowymi oraz  podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.      o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 r.”,
  3) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania narkomanii na rok 2011,
  4) Uchwała Budżetowa Gminy Świdnica na 2011 rok:
  a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
  b) przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
  c) przedstawienie opinii  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania deficytu  Gminy Świdnica przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok,
  d) przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów,
  e) stanowisko Wójta Gminy do opinii i wniosków Komisji Budżetu i Finansów,
  f)  głosowanie.
  5) wieloletniej prognozy finansowej  Gminy Świdnica:
  a) przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów,
  c) głosowanie.

  8. Zapytanie, interpelacje i wolne wnioski.
  9. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Świdnica o działalności w okresie między sesjami.
  10. Sprawozdania z pracy stałych komisji między sesjami.
  11. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wolne wnioski.
  12. Sprawy różne.
  13. Zakończenie VI sesji Rady Gminy Świdnica.

  Poprzedni artykułStrzegom: magistrat wydłuża pracę
  Następny artykułDrabina nareszcie do remontu