Mniej spraw niż przed rokiem

  0

  Wyniki statystyczne osiągnięte w 2010 r. przez prokuratury podległe Prokuraturze Okręgowej w Świdnicy – wg wybranych kryteriów.

  W minionym roku do prokuratur okręgu świdnickiego wpłynęło 21.014 spraw, tym samym odnotowano spadek wpływu w porównaniu z 2009 rokiem o 948 sprawy. Zmniejszyła się również  ilość postępowań długotrwałych, zwłaszcza tych trwających powyżej 6 miesięcy.

  W 2010 roku załatwiono 21.010  spraw. Prokuratorzy skierowali  7.598 aktów oskarżenia do sądu (co stanowi 46,6 % do ogółu spraw załatwionych), przeciwko 9.052  oskarżonym. Wobec 5.016 osób wraz z aktem oskarżenia skierowano wnioski w trybie art. 335 § 1 kpk (o wydanie wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kary lub środka karnego bez przeprowadzenia rozprawy).

  Prokuratorzy prokuratur podległych Prokuraturze Okręgowej w Świdnicy oskarżyli 228 osób, wobec których zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania (2,5 % do ogółu oskarżonych) i 235 osób, wobec których zastosowana poręczenie majątkowe (2,6 % do ogółu oskarżonych).

  W prowadzonych w ubiegłym roku sprawach wydano 2.041 postanowień o zabezpieczeniu majątkowym (odnotowując tym samym  znaczny wzrost w stosunku do lat minionych) na łączną wartość 4.450.267 zł faktycznie zabezpieczonego mienia, to jest o ponad 2 i pół miliona zł więcej w stosunku do 2009 roku.

  W postępowaniu przed sądem osądzonych zostało w 2010 roku  9.862 osoby, z których 9.088 zostało skazanych, zaś 176 osób zostało uniewinnionych, co stanowi 1,8 % do ogółu osądzonych.

  W 2009 roku sądy okręgowe rozpoznały apelacje oskarżyciela publicznego od wyroków sądów rejonowych wobec  348 osób, przy czym wobec 259 osób zostały one uwzględnione przez sądy II instancji co stanowi 74,4% do ogółu osób, co do których apelacje rozpoznano.

  W 2010 roku na podobnym poziomie jak w latach poprzednich utrzymana była aktywności w pozakarnej działalności prokuratorskiej z zakresu spraw cywilnych. Prokuratorzy zainicjowali  525 postępowań cywilnych, kierując do sądu 82 powództwa i 443 wnioski o wszczęcie postępowania nieprocesowego.

  źródło Prokuratura Okręgowa w Świdnicy

  Poprzedni artykułON AIR Wysockiego
  Następny artykułWitoszów Dolny najpopularniejszy