Jak podzielą pieniądze? Sesja budżetowa w piątek

  1

  Ponad 46 milionów złotych w projekcie budżetu Świdnicy na 2011 rok to środki przeznaczone na inwestycje z udziałem funduszy unijnych. Przede wszystkim to zakrojona na ogromną skalę rewitalizacja, która rozpoczęła się w ubiegłym roku. Budżet w sumie zamknie się kwotą około 140 milionów złotych, a o ostatecznym podziale pieniędzy na poszczególne zadania radni miejscy zadecydują w najbliższy piątek 28 stycznia. Podczas sesji przewidziano także sporo innych spraw, szczegóły w poniżej.

  PORZĄDEK OBRAD:

  1.      Otwarcie V sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.

  2.      Przedstawienie porządku V sesji Rady Miejskiej.

  3.      Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

  4.     Przyjęcie protokołów z III oraz IV sesji Rady Miejskiej.

  5.      Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 21.11.2010r.

  6.      Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.

  7.      Przedstawienie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy na lata 2011-2022 r.

  8.      Uchwalenie budżetu gminy na 2011 rok.

  9.      Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie – (zał. nr 1, proj. V/: 1-16).

  10.  Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Świdnicy – ( zał. nr 1, proj. V/17):

  a)      powołanie Komisji Skrutacyjnej

  b)      zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Świdnicy

  c)      przeprowadzenie głosowania i podjęcie uchwały.

  11.  Oświadczenia i sprawy organizacyjne.

  12.  Zakończenie V sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

  Uwaga !

  §  Ok. godz. 15.00 godzinna przerwa.

  §  W godz. 16.00 – 16.30 – wystąpienia mieszkańców miasta (wg ustalonego porządku).

  Wykaz projektów uchwał na V sesję Rady Miejskiej

  V/1. W sprawie rozpatrzenia skargi wniesionej przez Zarząd i Obrót Nieruchomościami AGORA w imieniu wspólnoty mieszkaniowej budynku Pułaskiego 24  na Dyrektora  Miejskiego Zarządu Nieruchomości.

  V/2. Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

  V/3. Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości.

  V/4. W sprawie przeznaczenia do sprzedaży, wolnej niesamodzielnej części nr 3a lokalu mieszkalnego nr 3-3a położonego w Świdnicy przy ulicy Jagiellońskiej 16, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

  V/5. W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu lokali użytkowych, mieszczących się w budynku przy Placu Grunwaldzkim 11 w Świdnicy.

  V/6. W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego, mieszczącego się w budynku przy ulicy Rynek 38
  w Świdnicy.

  V/7. W sprawie ustalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2011.

  V/8. W sprawie rozpatrzenia skargi  BLACKROCK  PROPERTIES Spółki z o.o. w Świdnicy na działalność Prezydenta Miasta Świdnicy.

  V/9. Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad zarządu mieniem Gminy Miasto Świdnica w zakresie najmu lokali użytkowych.

  V/10. Zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Świdnicki Park Przemysłowy” dla realizacji infrastruktury technicznej aktywizującej lokalną przedsiębiorczość.

  V/11. Zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej.

  V/12. Zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Świdnica na lata 2007-2011.

  V/13. W sprawie zmiany składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Świdnicy.

  V/14. W sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
  w Świdnicy.

  V/15. W sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych
  i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Świdnicy.

  V/16. W sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Świdnicy właściwego do określania poleceń wyjazdu służbowego Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Świdnicy oraz określenia wysokości stawek zwrotu kosztów przejazdu.

  V/17. W sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Świdnicy.

  Poprzedni artykułWspomnienie o Krzysztofie Wierzęciu
  Następny artykułSala widowiskowa za milion złotych [FOTO]