Ostatnia sesja Rady Miejskiej

  0

  W najbliższą środę, 16 czerwca, obradować będzie Rada Miejska w Świdnicy. Ostatnia przed przerwą urlopową sesja rozpocznie się o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Miejskiego, ul. Armii Krajowej 47.

  Porządek obrad

  Otwarcie XLVI sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.

  Przedstawienie porządku XLVI sesji Rady Miejskiej.

  Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

  Przyjęcie protokołów z XLIII oraz XLIV sesji Rady Miejskiej.

  Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 14.05.2010 r.

  Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.

  (zał. nr 1, proj. XLVI/5).

  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy „Śródmieście – Południe” dla

  ul. Konopnickiej, ul. Franciszkańską, ul. Siostrzaną, ul. Przechodnią, ul. 1-go Maja, ul. Wrocławską, ul. Wodną, od wschodu – ul. Mieszka I, ul. Równą, ul. Westerplatte, od południa- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Towarowej – Westerplatte ograniczonego ulicami: Westerplatte, Towarową oraz linią kolejową – obszaru ograniczonego: od zachodu – linią kolejową, od północy – ul. Komunardów, ul. Śląską i ul. Sprzymierzeńców – (zał. nr 1, proj. XLVI/6).

  Stan przedsiębiorczości w Świdnicy oraz ocena efektywności systemu poszukiwania i wspierania inwestorów. Informacja o inwestycjach czasu wolnego, a także nowych technologiach  i innowacyjności w świdnickich przedsiębiorstwach.

  Kierunki rozwoju komunikacji publicznej.

  Przedstawienie protokołu nr 9/10 z kontroli- „Kontrola działalności Świdnickiego Ośrodka Kultury w Świdnicy za 2008 r. ze szczególnym uwzględnieniem wydatków, ich celowości oraz porównania do planu budżetu”, dokonanej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Świdnicy

  Sprawozdanie z działalności Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa za 2009 r.

  Sprawozdanie z działalności Komisji Kultury, Sportu i Współpracy Międzynarodowej za 2009 r.

  Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty za 2009 r.

  Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie- (zał. nr 1, proj. XLVI/: 8, 1-4, 7,9-11).

  Oświadczenia i sprawy organizacyjne.

  Zakończenie XLVI sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

  Uwaga !

  Ok. godz. 15.00 godzinna przerwa.

  W godz. 16.00 – 16.30 – wystąpienia mieszkańców miasta (wg ustalonego porządku).

  Na podstawie art. 25 ust. 3 ww. ustawy niniejsze zaproszenie stanowi podstawę do zwolnienia Radnego od pracy zawodowej, w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów gminy.

  Wykaz projektów uchwał na XLVI sesję Rady Miejskiej

  XLVI/5. W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy dla obszaru położonego przy ul. Towarowej – Westerplatte.

  XLVI/6. W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania miasta Świdnicy „Śródmieście – Południe”.

  XLVI/8. W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „ulicy Leśnej”.

  XLVI/1. W sprawie zmiany budżetu.

  XLVI/2. Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego gminnych dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Świdnica.

  XLVI/3. W sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

  XLVI/4. W sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Świdnicy na przejęcie przez Miasto Świdnica zadań z zakresu właściwości Rejonu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Wałbrzychu dotyczących realizacji zadań na drogach krajowych.

  XLVI/7. W sprawie ustalenia opłaty za świadczenia w przedszkolach miejskich.

  XLVI/9. W sprawie udzielenia z budżetu Gminy Miasta Świdnicy na 2010r. dotacji celowych na planowane prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

  XLVI/10. W sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasta Świdnicy.

  XLVI/11. Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu „Przystań” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdnicy.

  Poprzedni artykułBystrzyca jak Amazonka. Niegroźna?
  Następny artykułSportowo – fotograficzny tydzień