Strona główna Polityka Jednogłośne absolutorium

Jednogłośne absolutorium

0

Podczas XLIV Radni Rady Gminy Świdnica jednogłośnie udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Świdnica z wykonania budżetu gminy za rok 2008.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2008 pozytywnie zaopiniowane zostało przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Świdnica oraz Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu.

?Badając pod względem merytorycznym przedłożone przez Wójta Gminy Świdnica sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r., Skład Orzekający stwierdził, że część opisowa sprawozdania zawiera wykonanie strony dochodowej i wydatkowej budżetu gminy za rok 2008. W wyniku realizacji dochodów w 97,07% i wydatków1) w 94,00% budżet zamknął się deficytem w kwocie 3.464.151 zł (plan 4.972.507 zł), sfinansowanym zaciągniętymi kredytami, pożyczkami oraz przychodami z emisji obligacji komunalnych. Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło 90.77% a ich udział w wydatkach ogółem 28,67%. Zadłużenie gminy na koniec 2008 roku z tytułu zaciągniętych zobowiązań ( kredyty, pożyczki, obligacje komunalne stanowiło 42,67% wykonanych dochodów roku budżetowego”– czytamy w treści uchwały Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 31 maja 2009 r.

Jest to już siódme absolutorium w dotychczasowej kadencji Wójta Gminy Świdnica Teresy Mazurek. Podobnie jak w 2008 roku, tak i w tym, radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium.

“Rok 2008 był rokiem trudnym ze względu na brak środków z UE, ale również pracowitym ze względu na realizację licznych zadań inwestycyjnych. Realizacja budżetu w tym okresie przebiegała planowo bez większych zakłóceń. Dużo wkładu pracy włożono również w realizację zadań bieżących, jak i w przygotowania gminy do możliwości sięgania po środki z Unii Europejskiej w latach 2009- 2013. Pozyskiwanie środków zewnętrznych z Unii Europejskich oraz z innych źródeł w latach 2009-2013, to priorytet dla władz gminy.
W 2008 r. zakończone zostały inwestycje związane z usuwaniem skutków powodzi, na które otrzymaliśmy dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie około 1 mln zł. W roku 2008 kontynuowano prace nad planami zagospodarowania przestrzennego. Jest duża szansa, aby w 2009 roku zakończyć prace nad ?obrębowymi” planami zagospodarowania przestrzennego na terenie naszej gminy. Podsumowując należy podkreślić, iż realizacja budżetu Gminy Świdnica w 2008 roku przyczyniła się do dalszej poprawy gminnej infrastruktury technicznej oraz budowy nowych obiektów sportowych, a zadania bieżące realizowane były terminowo i w sposób zadawalający mieszkańców naszej gminy”
– mówiła w swoim sprawozdaniu w sprawie realizacji budżetu za rok 2008 wójt gminy Świdnica.

Poprzedni artykułTurniej przyjaciół
Następny artykułWybitni świdniczanie