Strona główna Polityka W jakim stanie jest Świdnica? Będzie debata nad raportem i głosowanie nad...

W jakim stanie jest Świdnica? Będzie debata nad raportem i głosowanie nad absolutorium dla prezydent miasta

0

Na 28 czerwca zwołana została sesja absolutoryjna Rady Miejskiej w Świdnicy. Samorządowcy będą debatować nad raportem o stanie miasta w minionym roku, a także podejmą decyzję w sprawie udzielenia prezydent Beacie Moskal-Słaniewskiej absolutorium oraz wotum zaufania.

III sesja Rady Miejskiej w Świdnicy rozpocznie się w piątek, 28 czerwca o godzinie 10.00 Głównym punktem obrad będzie rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Świdnica za 2023 rok i udzielenie prezydentowi miasta absolutorium. Poprzedzone to będzie debatą nad raportem o stanie Gminy Miasto Świdnica i głosowaniem nad udzieleniem prezydentowi wotum zaufania.

Z dokumentem, który podsumowuje pracę samorządu w ubiegłym roku można się zapoznać na stronie Rady Miejskiej w Świdnicy. – Dochody miasta w 2023 roku wyniosły 357.201.001,83 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 311.252.000,83 zł i dochody majątkowe 45.949.001,00 zł. Wydatki miasta osiągnęły 337.188.489,78 zł, w tym wydatki bieżące to 290.922.619,61 zł oraz wydatki majątkowe, czyli przede wszystkim inwestycje osiągnęły poziom 46.265.870,17 zł. Kwota zadłużenia miasta na koniec 2023 roku wyniosła 107.890.743 złotych. Dług w 2023 roku zmniejszył się o 808 153,16 zł w stosunku do wielkości planowanej – przytoczono w opracowaniu. Najwięcej środków z budżetu pochłonęła oświata, na którą przeznaczono ponad 93 mln zł. Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska przeznaczono ponad 50 mln zł, na gospodarkę mieszkaniową prawie 29 mln zł, na transport miasto wydało ponad 24 mln zł, natomiast 20 mln zł przeznaczono na pomoc społeczną.

W raporcie wyliczono zrealizowane w ubiegłym roku inwestycje, a także przedstawiono informacje dotyczące remontu obiektów zabytkowych, funkcjonowania komunikacji miejskiej, działań z zakresu polityki społecznej, edukacji i kultury, sytuacji spółek miejskich, jak również przytoczono dane statystyczne. – W ubiegłym roku w świdnickim Urzędzie Stanu Cywilnego sporządzono 1384 akty urodzeń, tj. o 153 akt mniej niż w 2022 r. i o 169 aktów mniej niż w roku 2021. Urodziło się więcej chłopców niż dziewczynek (różnica wynosi 21 i jest to dokładnie taka sama różnica jak w 2022 r., w 2021 r.- 93, w 2020 – różnica wynosiła 45 na korzyść dziewczynek). Najczęściej wybieranym przez rodziców imieniem żeńskim była Pola i Zofia. Najczęściej wskazywanym imieniem męskim był Nikodem. Zarejestrowano 1167 zgonów, tj. o 70 mniej w stosunku do roku 2022. Ponadto, do rejestru stanu cywilnego wpisano 43 akty zgonów, które miały miejsce za granicą – wyliczono.

W planowanej na 28 czerwca debacie nad „Raportem o stanie Gminy Miasta Świdnica” mogą uczestniczyć mieszkańcy miasta, którzy jednak muszą spełnić określony warunek. – W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos, po uprzednim pisemnym zgłoszeniu do Przewodniczącego Rady, popartym podpisami co najmniej 50 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja – przekazano w komunikacie świdnickiego magistratu.

28 czerwca radni będą także rozpatrywać 10 projektów uchwał, w tym m.in. dotyczących przyjęcia programu przeciwdziałania przemocy domowej, wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Świdnicy w wyborach uzupełniających na kadencję 2024-2027, ustalenia regulaminu korzystania z ogródka jordanowskiego, czy też skierowania do sejmiku dolnośląskiego petycji dotyczącej zmiany terminów w wojewódzkiej uchwale antysmogowej.

Internetową relację z posiedzenia rady będzie można śledzić na stronie Urzędu Miejskiego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie III sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
 2. Wręczenie listów gratulacyjnych (podziękowań) dotychczasowym dyrektorom publicznych jednostek oświatowych oraz przekazanie powierzeń nowym dyrektorom.
 3. Przedstawienie porządku obrad III sesji Rady Miejskiej.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miejskiej.
 6. Raport o stanie Gminy Miasto Świdnica za rok 2023 i głosowanie nad udzieleniem Prezydentowi Miasta wotum zaufania:
  • a) przedstawienie raportu – wystąpienie Prezydent Miasta
  • b) debata nad raportem
  • c) przedstawienie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Świdnicy.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Świdnica za 2023 rok i udzielenie Prezydentowi Miasta absolutorium:
  • a) wystąpienie Prezydent Miasta w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 r.
  • b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 r.
  • c) przedstawienie Stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Świdnicy w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za 2023 rok,
  • d) przedstawienie Wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta za 2023 r.,
  • e) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta za 2023 r.,
  • f) odczytanie stanowisk Klubów Radnych Rady Miejskiej w Świdnicy,
  • g) podjęcie uchwał: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok, w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Świdnicy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.
 8. Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie.
 9. Wybory uzupełniające ławników do Sądu Okręgowego w Świdnicy na kadencję 2024-2027:
  • a) przedstawienie opinii Zespołu opiniującego kandydatów na ławników,
  • b) powołanie Komisji Skrutacyjnej
  • c) przeprowadzenie głosowania tajnego i podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Świdnicy na kadencję 2024-2027.
 10. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności.
 11. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.
 12. Oświadczenia i sprawy organizacyjne.
 13. Zakończenie III sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

Wykaz projektów uchwał na III sesję Rady Miejskiej:

 • III/1. w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Świdnicy,
 • III/2. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok,
 • III/3. w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Świdnicy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok,
 • III/4. w sprawie przyjęcia „Programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej w Gminie Miasto Świdnica na lata 2024-2030”,
 • III/5. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Świdnicy w wyborach uzupełniających na kadencję 2024-2027,
 • III/6. w sprawie petycji Rady Miejskiej w Świdnicy do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego o podjęcie zmian w uchwale Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XLI/1407/17 z dnia 30 listopada 2017 r.,
 • III/7. w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego” (SUMP),
 • III/8. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z Ogródka Jordanowskiego w Świdnicy,
 • III/9. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa powołanego do realizacji dwóch projektów dotyczących rozwoju energetyki odnawialnej,
 • III/10. w sprawie zmiany budżetu,
 • III/11. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy,
 • III/12. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i  trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie miastu Świdnicy lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego upoważnionych,
 • III/13. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

/mn/

Poprzedni artykułKucharz fałszował banknoty. Dostał 442 zarzuty
Następny artykuł„Odnowiona, ale tylko w połowie”. Świdnicka kamienica wzbudziła zainteresowanie ogólnopolskich mediów