Strona główna Wydarzenia Gmina Świdnica Budżet gminy Świdnica na 2023 rok z deficytem

Budżet gminy Świdnica na 2023 rok z deficytem

0

Radni Rady Gminy Świdnica podczas sesji 15 grudnia 2022 r. przyjęli budżet gminy Świdnica na 2023 r. Za przyjęciem budżetu oddano 15 głosów, co oznacza jednomyślność w głosowaniu radnych. Łączne dochody gminy Świdnica mają wynieść w przyszłym roku 109,2 mln zł, a wydatki 124,9 mln zł.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy uchwalanie budżetu gminy. Projekt uchwały budżetowej oraz opinie Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO)  przedstawiła skarbnik gminy Anna Szymkiewicz. Zarówno projekt uchwały budżetowej jak i możliwość sfinansowania deficytu gminy Świdnica przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok  zostały pozytywnie zaopiniowane przez RIO – podkreślała skarbnik gminy Świdnica. Szczegółowe informacje na temat dochodów i wydatków budżetowych na 2023 r. przedstawił przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, Tadeusz Żuberek.

Jak będą kształtować się dochody?

W roku 2023 w budżecie Gminy Świdnica planuje się dochody w wysokości  109 212 216,80 zł, w tym: dochody majątkowe w kwocie 21 082 901,48 zł, dochody bieżące w wysokości 88 129 315,32 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2022 w 2023 roku szacuje się wzrost dochodów o 1 644 588,81 zł, tj. o 1,5%. Przewidywane zwiększenie dochodów spowodowane jest przede wszystkim planowanym wyższym wpływem środków zewnętrznych na dofinansowanie inwestycji tj. z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego oraz wpływami z podatków i opłat lokalnych.

Jak będą kształtować się wydatki?

Kwota planowanych wydatków wynosi 124 967 363,80 zł i jest o 0,6% wyższa od przewidywanego wykonania za 2022 r., w tym wydatki bieżące stanowią  85 685 484,19 zł, natomiast wydatki majątkowe stanowią 39 281 879,61 zł. Deficyt gminy do planowanych dochodów planuje się na poziomie 14,4%, co daje kwotę 15 755 147 zł.

W 2023 roku planuje się wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 39 281 879,61 zł, co stanowi 31,4% planowanych wydatków budżetu gminy. Jest to kwota duża dla budżetu, ale z pewnością nie zaspokoi wszystkich potrzeb inwestycyjnych na terenie naszej gminy. W pierwszej kolejności obowiązkiem JST jest zabezpieczenie środków na wydatki bieżące w zakresie realizowanych zadań, tj.: oświaty, gospodarki mieszkaniowej, ochrony środowiska, infrastruktury drogowej, melioracji, opieki społecznej, pomocy rodzinie, kultury oraz kultury fizycznej, a także administracji. Dopiero po zabezpieczeniu kwoty na wydatki bieżące JST gmina może planować środki na inwestycje.

Najwięcej środków planuje się na inwestycje związane z gminną infrastrukturą oświatową, drogową, turystyczną, mieszkaniową, kanalizacyjną, kulturalną, sportową. Zgodnie ze Strategią Rozwoju Gminy oraz Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowano dalsze kanalizowanie Gminy Świdnica wraz z budową przydomowych oczyszczalni, wymianę kotłów c.o. na ekologiczne, budowę i przebudowę kolejnych dróg, rozbudowę infrastruktury edukacyjnej. Zadania inwestycyjne przewiduje się realizować przy współudziale środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, Funduszu Dopłat BGK, Państwowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ponadto zaplanowano kontynuację prac w zakresie melioracji na terenie gminy, jak i ochrony środowiska. Planując wydatki bieżące kierowano się zasadami oszczędzania energii elektrycznej, ciepła oraz oszczędzania materiałów eksploatacyjnych podczas realizacji zadań, a także potrzebą przeprowadzenia wielu reorganizacji.

– Będzie to jeden z trudniejszych budżetów do realizacji, a może i najtrudniejszy w mojej dotychczasowej pracy i mojego zespołu. Nie do końca wiemy jakie będą faktyczne dochody. Na 2023 rok przyjęliśmy założenia, ale o realnych dochodach nie możemy jeszcze nic powiedzieć – podkreślała w swojej wypowiedzi wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek.

/UG Świdnica, opr. red./

Poprzedni artykułSą pieniądze na kolejne remonty dróg w Żarowie
Następny artykułPierwszoklasiści walczyli o tytuł mistrzowski