Strona główna Wydarzenia Żarów Żarów z budżetem na 2022 rok

Żarów z budżetem na 2022 rok

0
Rada Miejska w Żarowie na ostatnim posiedzeniu w starym roku w czwartek, 30 grudnia uchwaliła budżet na 2022 rok. Radni Rady Miejskiej przyjęli go jednogłośnie.

Budżet gminy Żarów na 2022 rok zakłada dochody w wysokości 70.651.677,35 złotych, wydatki budżetu natomiast ustalono na kwotę 72.245.823,05 złotych. Wśród nich kwota 15.323.627,02 złotych została zaplanowana na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych. Deficyt ma wynieść 1.594.145,70. Plan budżetu na 2022 rok został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową oraz wszystkie stałe Komisje Rady Miejskiej.

– Na przełomie lipca i sierpnia rząd RP przyjął czynniki prognozowania budżetu na 2022 rok i zgonie z obowiązującym prawem, w oparciu o te wskaźniki opracowany został projekt budżetu gminy Żarów na 2022 rok, który przedłożony został Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Zgodnie z wytycznymi Wojewody Dolnośląskiego budżet na 2022 rok, w porównaniu do 2021r., ulega zmniejszeniu o kwotę 7,5 mln złotych, w związku z przejęciem przez Skarb Państwa wypłat ze świadczenia 500+. Budżet zakłada także zmniejszenie dochodów od zakładanego podatku z PIT na poziomie 1,5 mln złotych, co spowodowane jest zmianami w ustawie podatkowej od osób fizycznych. Pomimo tych ograniczeń przewidujemy w 2022r. Realizację 29 zadań inwestycyjnych na kwotę ponad 15 mln złotych, na które w dużej mierze pozyskaliśmy już środki zewnętrzne. Priorytetem będą również zdania objęte funduszem sołeckim. Wszyscy tutaj obecni mamy świadomość oczekiwań społecznych dotyczących inwestycji. Dlatego do budżetu wprowadzimy także zadania, na które w ciągu roku pozyskamy dofinansowane ze źródeł zewnętrznych. Obecna inflacja sięga już niemal 10%, przedkładam tę uchwałę, w pełnej zgodności z wytycznymi oraz pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej – mówił podczas sesji Rady Miejskiej burmistrz Leszek Michalak.

W budżecie na 2022 rok zaplanowano również środki, które przeznaczone zostaną na realizację inwestycji, również tych, które będą kontynuowane, m.in. budowę chodników i dróg dojazdowych, wykonanie oświetlenia, wymianę ogrzewania na ekologiczne czy rewitalizację zdegradowanych terenów.

– Zauważa się dużą liczbę i różnorodność zaplanowanych w budżecie na przyszły rok inwestycji. Na ich realizację gmina zmierza wydać w przyszłym roku ponad 15.320.000 zł, przy planowanym na ich realizację dofinansowaniu ze środków zewnętrznych w roku 2022 w kwocie ponad 7.720.000 zł. Według Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach kolejnych planuje się również pozyskać dochody zewnętrzne na dofinansowanie inwestycji na poziomie ponad 4.320.000 zł. Środki te planowane są m. in. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z programu RPO WD 2014-2020 (w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej) oraz w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, z którego Gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 4.500.000 zł na „Rewitalizację terenów zielonych na obszarze miasta Żarów” planowaną do realizacji w latach 2022-2023. Cieszy również kontynuacja w roku przyszłym i w latach kolejnych zadania związanego z wymianą wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy – mówiła wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Iwona Nieradka przewodnicząca klubu radnych „Wspólnota Samorządowa”.

/Źródło UM Żarów, opr. red./

Poprzedni artykułPodsumowanie 2021 roku [TOP 40 sukcesów naszych sportowców]
Następny artykułŚwidnica wczoraj i dziś. Ul. Of. Oświęcimskich