Strona główna Sport Lekkoatletyka Tradycyjne Biegi Pojednania już pod koniec września

Tradycyjne Biegi Pojednania już pod koniec września

0

Na czwartek, 30 września zaplanowano ósmą edycję Międzypokoleniowych Otwartych Przełajowych Biegów Pojednania pod hasłem „Rodzina bez przemocy”. Impreza odbędzie się w Krzyżowej i przeprowadzona zostanie w ośmiu kategoriach wiekowych, zarówno dla dziewcząt, jak i chłopców.

Regulamin VIII Międzypokoleniowego Przełajowego Biegu Pojednania „Rodzina bez przemocy” – Krzyżowa 30.09.2021, Otwarty Dolnośląski Finał Biegów Przełajowych

I. CELE I ZADANIA:

a) uczczenie pojednania polsko-niemieckiego.
b) wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników ,
c) wspieranie inicjatyw służących solidarności międzypokoleniowej i włączeniu społecznemu, pobudzających aktywność fizyczną rodzin, osób starszych, osób nieaktywnych sportowo, społecznie i zawodowo;
d) inicjowanie i realizowanie kampanii oraz programów społecznych na rzecz kształtowania poprzez sport potrzeby systematycznej aktywności fizycznej oraz świadomości nawyków prozdrowotnych w społeczeństwie;
e) tworzenie warunków do wartościowego spędzania wolnego czasu;
f) wyrównywanie szans, zapobieganie marginalizacji i patologiom;
g) zwrócenie uwagi społeczności lokalnej na znaczenie profilaktyki przemocy w rodzinie;
h) aktywizacja i integracja lokalnych środowisk w zakresie działań na rzecz ochrony rodziny ;
i) promowanie wolontariatu sportowego oraz rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy obywatelskiej;
j) optymalne wykorzystanie infrastruktury sportowej i terenów rekreacyjnych na terenie jednostek samorządu terytorialnego;
k)rozwój społeczności lokalnych i ich zaangażowania w sport;
l) integrowanie i angażowanie środków finansowych jednostek samorządu terytorialnego, funduszy UE i środków innych podmiotów.
m) kształtowanie postawy szacunku i tolerancji dla indywidualnych możliwości każdego człowieka,
n) kształtowanie przekonań o istocie wartości, etyce moralnej i zachowań bez przemocy

II. ORGANIZATORZY:
– Powiatowe Zrzeszenie LZS w Świdnicy
– Stowarzyszenie Świdnicka Grupa Biegowa,
– Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego,
– Ochotnicza Straż Pożarna w Grodziszczu,

III. WSPÓŁORGANIZATORZY:
– Starostwo Powiatowe w Świdnicy,
– Gmina Świdnica,
– Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy,
– Dolnośląskie Zrzeszenie LZS we Wrocławiu ,
– Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy,
– Gminny Ludowy Klub Sportowy w Świdnicy,
– Gminny Zespół Oświaty w Świdnicy,
– Prywatne pogotowie ratunkowe „Na sygnale”

IV. SPONSORZY:
– Firma Dabrobau – Paweł Dąbrowski
– Firma JAKO – Tomasz Mojsa

V. TERMIN I MIEJSCE:
Biegi odbędą się w Krzyżowej – start i meta – tereny Fundacji w Krzyżowej (Gmina Świdnica, powiat świdnicki), w dniu 30.09.2021 (czwartek) , początek godzina 11.00. Przyjazd ekip do godziny 10.30.

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA:
Prawo startu w biegach mają dziewczęta i chłopcy zgłoszeni przez LZS, UKS, kluby sportowe, szkoły, inne stowarzyszenia sportowe posiadający badania lekarskie. Za badania lekarskie odpowiedzialni są prawni opiekunowie startujących zawodników. W przypadku pojedynczych (indywidualnych ) zgłoszeń badania będą sprawdzane w biurze zawodów. Ilość zawodników jest nieograniczona, ale do klasyfikacji drużynowej ( gminnej i powiatowej) punktowanych będzie pierwszych 20 miejsc w każdym biegu. Każdy zawodnik powinien posiadać czytelnie wypełnioną kartę startową zawierającą : imię i nazwisko, rok urodzenia, gminę , dystans.

VII. ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia ilościowe do biegów przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 września 2021 r.(poniedziałek) Powiatowe Zrzeszenie LZS w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 25-27
Leszek Noworól: tel. 607 133 024; e-mail: [email protected]

VIII. PROGRAM BIEGÓW:
10:00-10:30 – przyjazd ekip – zgłoszenie w biurze zawodów
10:45 – odprawa techniczna
11.00 – rozpoczęcie biegów
ok. 13:30 – uroczyste zakończenie

DYSTANSE:
ROCZNIK – DZIEWCZĘTA – CHŁOPCY
2015 i młodsi – 100 m – 100 m
2011-2012 – 400 m – 400 m
2009-2010 – 400 m – 400 m
2007-2008 – 800 m – 800 m
2005 -2006 – 1000 m – 1000 m
2003-2004 – 2000m – 2000 m
1993-2002 – 2000 m – 2000 m
1992 i starsi – 2000 m – 2000 m

Uwaga: część tras przebiega po utwardzonej nawierzchni (asfalt, kostka brukowa), starty odbywają się systemem krokowym( po zakończeniu biegu następny bieg).

IX. NAGRODY:
Za zajęcie miejsc I – VI indywidualnie zawodniczki i zawodnicy otrzymają pamiątkowe statuetki , każdy startujący zawodnik otrzyma pamiątkowy medal oraz koszulkę.

X. SPRAWY FINANSOWE:
Koszty organizacyjne imprezy pokrywają organizatorzy, koszty przejazdu i diet jednostki delegujące. Organizatorzy zabezpieczają posiłek, napoje, koszulki oraz nagrody. Impreza jest dofinansowana ze środków Marszałka województwa dolnośląskiego. Wpisowe do zawodów 12 zł od uczestnika.

XI. UWAGI KOŃCOWE:
– Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatorów, Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie a wynikłe w trakcie trwania zawodów będą rozpatrywane przez sędziego głównego i organizatorów. Impreza jest włączona do punktacji Gminnej Ligi Szkół gminy Świdnica.
– OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. Wszyscy uczestnicy biorący udział w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku do celów związanych z realizacją zadania, innych imprez Organizatora oraz do celów marketingowych Organizatora. Administratorem danych jest Organizator – Dolnośląskie Zrzeszenie LZS we Wrocławiu. Dane osobowe zawodników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 24.05.2018 r. poz. 1000).

XII. OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA
Każdy zawodnik startujący w imprezie( w przypadku niepełnoletniego rodzic lub prawny opiekun) oświadcza , że poprzez zapoznanie się z niniejszym regulaminem potwierdza, że obecny stan zdrowia pozwala mu na wzięcie udziału w imprezie i w ciągu ostatnich 2 tygodni nie chorował oraz nie miał objawów; duszności, kaszlu, gorączki powyżej 38 oC. Nie przebywał na kwarantannie oraz nie miał kontaktu z osobą zarażoną COVID 19 lub przebywającą na kwarantannie, a w imprezie startuje dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.

XIII. DODATKOWE OBOSTRZENIA ZWIĄZANE Z PANDEMIĄ:
– Przy wejściu na obiekty w Krzyżowej obowiązuje dezynfekcja rąk (ustawione będą stanowiska),
– wszyscy uczestnicy zakrywają usta i nos (maseczka, przyłbica podczas pobytu na terenie obiektów), osłonę zdejmujemy podczas biegu i posiłku,
– trenerzy, opiekunowie rozlokowują swoje grupy na terenie całego obiektu tak aby nie tworzyły się duże skupiska osób.

/MDvR/

Poprzedni artykułByły ksiądz skazany za pedofilię wyjdzie na wolność. Ma się poddać terapii
Następny artykułJazdę skończył w rowie i uciekł [FOTO]