Strona główna Artykuł sponsorowany Oznaczenia substancji chemicznych – czym są piktogramy chemiczne?

Oznaczenia substancji chemicznych – czym są piktogramy chemiczne?

0
Aby praca z substancjami chemicznymi była w pełni bezpieczna zostały opracowane odpowiednie wzory znaków ostrzegawczych – piktogramów, które za pomocą umownych obrazków określają ich znaczenie. Zgodnie z prawem i obowiązującymi przepisami takie symbole należy umieszczać na opakowaniach z substancjami i preparatami niebezpiecznymi. Rola piktogramów chemicznych polega na rzetelnym informowaniu, na jakie niebezpieczeństwa jest narażony użytkownik podczas pracy lub stosowania danej substancji chemicznej.

Co to jest rozporządzenie CLP?
Rozporządzenie CLP nr 1272/2008 (z angielskiego Classification, Labelling, Packaging)  wprowadził Parlament Europejski i Rada. Dotyczy ono klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji oraz mieszanin chemicznych. Jako oficjalnie obowiązujący tekst referencyjny w Europie, umożliwia on stosowanie Globalnie Zharmonizowanego Systemu (GHS) w zarówno w zakładach pracy, jak i przez prywatnych konsumentów. Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 3531 z dnia 31 grudnia 2008 r. i weszło w życie dnia 20 stycznia 2009 r. Od 1 czerwca 2015 r. wydanie aktualnych etykietek i aktualizacja kart charakterystyki dla substancji i mieszanin obowiązuje wszystkich producentów, importerów, a także innych użytkowników.

Jednolite oznakowanie produktów chemicznych
Ujednolicono oznakowanie produktów chemicznych na szczeblu europejskim. Takie działanie pozwoliło na wprowadzenie 9 piktogramów, których zadanie polega na jednoznacznym ostrzeżeniu użytkownika przed możliwie występującym zagrożeniem. Od 2010 roku oznaczenia produktów chemicznych były obowiązkowe tylko w odniesieniu do czystych substancji takich jak denaturat czy aceton. W późniejszych latach obowiązek ten nałożono także dla mieszanek takich jak kleje, odplamiacze czy środki piorące, a także do wszystkich produktów szkodliwych, do których zalicza się środki owadobójcze czy środki czyszczące do użytku w gospodarstwie domowym.

Jak wyglądają piktogramy chemiczne?
Piktogram określający rodzaj zagrożenia stanowi umieszczony na etykiecie układ graficzny. Zawiera symbol ostrzegawczy oraz określone kolory, których celem jest przekazanie informacji na temat szkodliwego działania, jakie szczególna substancja lub mieszanina może wywierać na zdrowie człowieka lub środowisko naturalne. Początkowo piktogramy chemiczne miały kształt małych, żółto-czarnych kwadratów, widocznych z tyłu opakowań poszczególnych produktów czy substancji. Od 2017 roku mają kształt białych rombów z czerwonym obramowaniem oraz czarnym symbolem, umieszczonym w środku znaku.

Przegląd piktogramów chemicznych
Znajomość piktogramów określających potencjalne zagrożenia podczas stosowania poszczególnych substancji ma niebagatelne znaczenie. Stanowi podstawę doboru odpowiednich zabezpieczeń i środków ostrożności, które pomogą ochronić zdrowie oraz uniknąć skażenia środowiska.

Zagrożenia dla zdrowia
Można wyróżnić następujące typy zagrożeń według obowiązujących piktogramów chemicznych:

 • toksyczność ostra,
 • działanie żrące na skórę,
 • poważne uszkodzenie oczu,
 • działanie drażniące na skórę lub oczy,
 • działanie uczulające na skórę,
 • działanie toksyczne na narządy docelowe,
 • rakotwórczość,
 • działanie mutagenne,
 • działanie szkodliwe na rozrodczość,
 • działanie uczulające na drogi oddechowe,
 • zagrożenie spowodowane aspiracją.

Zagrożenia fizyczne
Należą do nich substancje z poszczególnymi piktogramami:

 • łatwopalne,
 • samoreaktywne,
 • piroforyczne,
 • nadtlenki organiczne,
 • samonagrzewające się,
 • uwalniające gazy w kontakcie z wodą,
 • wybuchowe,
 • utleniające,
 • działające korodująco na metale,
 • gazy pod ciśnieniem.

Zagrożenia dla środowiska
Zalicza się do nich piktogramy wskazujące na:

 • ostre zagrożenie dla środowiska wodnego,
 • przewlekłe zagrożenie dla środowiska wodnego,
 • zagrożenie dla warstwy ozonowej.

Podsumowanie
Rozporządzenie CLP wprowadziło nowy system klasyfikacji i etykietowania w odniesieniu do stwarzających zagrożenie chemikaliów. Piktogramy także uległy zmianie i są zgodne z Globalnym Zharmonizowanym Systemem Organizacji Narodów Zjednoczonych. Główną ideą umieszczania piktogramów chemicznych na opakowaniach danych substancji jest informowanie, z jakimi niebezpieczeństwami można się spotkać podczas ich użytkowania oraz jak im skutecznie zapobiegać.

Artykuł firmy BP TECHEM S.A. Więcej informacji można znaleźć na ich stronie internetowej https://sklep.techemznaki.pl/piktogramy-chemiczne

/Artykuł sponsorowany/

Poprzedni artykułPonad 1200 nowych zakażeń koronawirusem. Raport resortu zdrowia
Następny artykułOstatni dzień spisu powszechnego. Za odmowę udziału grożą kary