Strona główna Wydarzenia Dobromierz Mieszkańcy chętnie korzystają z nieodpłatnych porad prawnych

Mieszkańcy chętnie korzystają z nieodpłatnych porad prawnych

0

Od początku 2016 roku mieszkańcy Powiatu Świdnickiego mogą korzystać z usług nieodpłatnej pomocy prawnej. Na terenie całego powiatu znajdują się 4 punkty świadczące nieodpłatną pomoc prawną oraz 2 punkty nieodpłatnego poradnictwa prawnego.

Świadczenie usług nie przerwało nawet ogłoszenie stanu pandemii. Pomimo ograniczonych możliwości radcowie i adwokaci świadczyli swoje usług za pomocą elektronicznych środków porozumiewania się na odległość.

I tak, w roku 2020, udzielono 1891 porad prawnych. W stosunku do roku poprzedzającego stan pandemii, czyli do roku 2019, zauważono niewielki spadek zainteresowania, bowiem w roku 2019 radcowie udzielili 2042 usługi.

Z uwagi na stan epidemiczny do odwołania zawieszone jest udzielanie porad osobiście w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego Powiatu Świdnickiego. Porady udzielane są wyłącznie przez telefon i z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Obowiązują wcześniejsze zgłoszenia. Osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem dokonuje zapisu na poradę pod nr tel. 74 85-00-460.

Obecnie w skład systemu darmowej pomocy prawnej wchodzą:

1) nieodpłatna pomoc prawna,

2) nieodpłatne poradnictwo obywatelskie,

3) nieodpłatna mediacja.

Dzięki współpracy rządu, samorządu i organizacji pozarządowych system gwarantuje bezpłatny dostęp do darmowych porad prawnych w lokalnych społecznościach. Obywatele będą mogli swobodnie korzystać z profesjonalnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego oraz z mediacji.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej “osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub

4) nieodpłatną mediację lub

5) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie:

obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;

2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

4) przeprowadzenie mediacji;

5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

1) sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;

2) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona. Nieodpłatną mediację prowadzi mediator.

Aktualnie na terenie Powiatu funkcjonuje 6 punktów pomocy, które mieszczą się w 7 lokalizacjach. Wykaz punktów wraz z godzinami dyżurów:

Punkt przy ul. Długiej 33 w Świdnicy, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci i radcowie prawni. Punkt czynny od poniedziałku do piątku w godz. 13:00 – 17:00.

Punkt przy ul. Kościuszki 2 w Strzegomiu, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci. Czynny: w poniedziałek w godz. 12:00 – 16:00, we wtorek i środę w godz. 14:00 – 18:00, w czwartek i piątek w godz. 9:00 – 13:00.

Punkt przy ul. 1. Maja 7 w Jaworzynie Śląskiej, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają radcowie prawni. Czynny od poniedziałku do piątku w godz. 14:00 – 18:00.

Punkt przy ul. Głowackiego 4 w Świdnicy prowadzony jest przez organizację pozarządową – Stowarzyszenie Niezależne Forum Doradczo-Szkoleniowe ul. Świdnicka 51d, 58-200 Dzierżoniów. Czynny:

w poniedziałek w godz. 7:30 – 11:30,
we wtorek w godz. 12:30 – 16:30,
w środę w godz. 12:30 – 16:30,
w czwartek w godz. 07:30 – 11:30.
w piątek w godz. 09:00 – 13:00.

Punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

1. Punkt przy Placu Wolności 19 w Dobromierzu prowadzony jest przez organizację pozarządową – Stowarzyszenie Niezależne Forum Doradczo-Szkoleniowe ul. Świdnicka 51d, 58-200 Dzierżoniów..
Punkt czynny:
– w poniedziałek w godz. 07:30 – 11:30, (w zależności od potrzeb mieszkańców – spotkanie z mediatorem)
– we wtorek w godz. 07:30 – 11:30,
– w środę w godz. 07:30 – 11:30.

1a. Punkt przy ul. Żeromskiego 27 w Świebodzicach prowadzony jest przez organizację pozarządową – Stowarzyszenie Niezależne Forum Doradczo-Szkoleniowe ul. Świdnicka 51d, 58-200 Dzierżoniów..
Punkt czynny:
– w czwartek i piątek w godz. 13:30 – 17:30.

2. Punkt przy ul. Juliana Tuwima 2 w Marcinowicach prowadzony jest przez organizację pozarządową – Fundację w Służbie Wsi, ul. Dąbrowskiego 42, 50-457 Wrocław.
Punkt czynny:

– w poniedziałek w godz. 13:00-17:00,

– we wtorek i w czwartek w godz. 12:00 – 16:00,

– w środę i w piątek w godz. 8:00 – 12:00.

Więcej informacji można uzyskać w Biurze ds. Europejskich i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, tel. 74 85 00 439.

/Informacja Starostwa Powiatowego w Świdnicy/

Poprzedni artykułKolorowe skarpetki dla koszykarza
Następny artykułKoronawirus: Zmarli kolejni mieszkańcy powiatu świdnickiego. Jaka sytuacja w kraju i na Dolnym Śląsku?