Strona główna Wydarzenia Gmina Świdnica Zachęcają do wymiany pieców. W gminie Świdnica ruszył nabór wniosków o dotację

Zachęcają do wymiany pieców. W gminie Świdnica ruszył nabór wniosków o dotację

2

Od 28 maja do 4 czerwca 2020 roku mieszkańcy gminy Świdnica mogą składać wnioski o dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania starego typu, wykorzystujących paliwo stałe, na ekologiczne źródła ciepła w nieruchomościach o charakterze mieszkalnym położonych na terenie gminy.

Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w punkcie informacyjnym Urzędu Gminy Świdnica. Wnioskodawcy proszeni są o wchodzenie do urzędu pojedynczo, głównym wejściem od strony ul. Głowackiego. Przy wejściu będzie mierzona temperatura. Osoby składające wnioski powinny mieć ubrane maseczki oraz rękawiczki.

Wszystkie wnioski złożone po 4 czerwca nie będą rozpatrywane. Do wniosku należy dołączyć:

  • Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością – aktualny wypis z rejestru gruntów lub odpis z księgi wieczystej (nie starszy niż 6 miesięcy).
  • W przypadku współwłaścicieli pisemną zgodę właścicieli/współwłaścicieli na realizację inwestycji, a także na rozliczenie dofinansowania przez jednego, wskazanego imiennie właściciela/współwłaściciela, posiadającego pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie i rozliczenie dotacji, w tym do zawarcia umowy o udzielenie dotacji.
  • W przypadku ustanowienia pełnomocnika należy dołączyć pisemne pełnomocnictwo.
  • W przypadku współwłasności małżeńskiej należy dołączyć zgodę małżonka.
  • W przypadku wniosku składanego przez wspólnotę mieszkaniową, posiadającą wspólną kotłownię z wnioskiem występuje Zarządca wspólnoty załączając do niego uchwałę o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wymianie źródła ciepła wraz z pełnomocnictwem do reprezentowania wspólnoty przez Zarządcę.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • osoby fizyczne będące właścicielem lub współwłaścicielem budynku jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
  • wspólnoty mieszkaniowe, której członkowie są osobami fizycznymi będącymi właścicielami lub współwłaścicielami lokali i korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnej kotłowni.

Dotacja będzie udzielona w wysokości 70% poniesionych kosztów kwalifikowanych na zadanie, jednak nie większej niż 7 000 zł. Dofinansowaniu podlegają ekologiczne źródła ciepła tj.: kotły gazowe, piece zasilane prądem elektrycznym, kotły na paliwa stałe (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012), kotły na biomasę (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012), pompy ciepła. Warunkiem niezbędnym do objęcia zadania dofinansowaniem jest trwała likwidacja głównego źródła ciepła starej generacji.

Ostateczny termin złożenia wniosków upływa 4 czerwca 2020 roku. Wszystkie wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Osoby zakwalifikowane do otrzymania dofinansowania zostaną poinformowane pisemnie o terminie i miejscu zgłaszania się do urzędu w celu podpisania umowy, przy czym niedotrzymanie w/w terminu zostanie uznane za rezygnację wnioskodawcy z dotacji. Zakwalifikowanie wydatków rozpoczyna się z dniem podpisania umowy. Dotacja nie może być udzielona, jeżeli zadanie zostanie wykonane przed podpisaniem umowy o udzielenie dotacji.

Wszelkie informacje dotyczące dofinansowania można uzyskać w Zespole Ochrony Środowiska pokój 310 Urzędu Gminy Świdnica, a także pod numerem telefonu: 74 8523067 wew. 310 oraz na stronie www.gmina.swidnica.pl. Druk wniosku oraz pozostałe załączniki dostępne są w pok. 310 Urzędu Gminy Świdnica oraz na stronie internetowej.

/UG Świdnica, opr. mn/

Poprzedni artykułDramat zwierząt w Głuszycy: trwają przesłuchania, nikomu nie przedstawiono jeszcze zarzutów
Następny artykułWegetował na ulicy. Grześ czeka na dom