Strona główna Polityka Sesja absolutoryjna Rady Powiatu

Sesja absolutoryjna Rady Powiatu

0

Już dzisiaj, 26 czerwca, Rada Powiatu zadecyduje, czy udzielić zarządowi absolutorium za wykonanie budżetu 2018.

Obrady rozpoczną się o godz. 11, w sali narad Starostwa Powiatowego w Świdnicy.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad VIII sesji Rady Powiatu w Świdnicy.
2. Stwierdzenie prawomocności sesji.
3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przedstawienie porządku obrad sesji.
5. Zgłoszenie uwag do protokołu VII sesji Rady Powiatu.
6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Rozpatrzenie raportu o stanie Powiatu Świdnickiego za 2018 rok:
a) debata w sprawie przedłożonego raportu;
b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Świdnicy.
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok  i absolutorium dla Zarządu Powiatu w Świdnicy:
a) przedstawienie sprawozdania Zarządu z wykonania budżetu za 2018 rok,
b) przedstawienie opinii składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Świdnickiego za 2018 rok,
c) przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z jego badania przez biegłego rewidenta,
d) przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego,
e) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Świdnickiego za rok 2018 wraz z opinią Komisji rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Powiatu za 2018 rok,
f) przedstawienie opinii składu orzekającego RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Świdnicy,
g) podjęcie uchwał:
– w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Świdnickiego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok,
– w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Świdnicy z tytułu wykonania budżetu powiatu za rok 2018.
10. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2019 rok;
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdnickiego;
c) w sprawie wskazania jednostek budżetowych Powiatu Świdnickiego, które gromadzą dochody na rachunkach wydzielonych, określenia źródeł, z których dochody te są gromadzone, ich przeznaczenia oraz sposobu i    trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania;
d) w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy;
e) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.;
f) w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy;
g) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018r.;
h) w sprawie nadania zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy;
i)  w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy;
j)  w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy;
k) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świdnickiego.
11. Informacje dla radnych.

12. Zamknięcie obrad VIII sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

Poprzedni artykułZmiana sterów w Świdnickim Klubie Piłki Ręcznej
Następny artykułStrażacy z Mokrzeszowa zostali z 45-letnim wozem. Zbierają na nowy