Strona główna Temat dnia Skarbówka przypomina o zmianach dla podatników. PIT-11 do końca stycznia

Skarbówka przypomina o zmianach dla podatników. PIT-11 do końca stycznia

0

Do 31 stycznia 2019 roku firmy, które w roku 2018 zatrudniały pracowników – bez względu na rodzaj umowy – i były płatnikiem podatku dochodowego, muszą przekazać urzędowi skarbowemu w formie elektronicznej informacje o wysokości osiągniętych przychodów (dochodów) oraz o pobranych zaliczkach w 2018 roku. Świdnicki Urząd Skarbowy przypomina też, by pracodawcy pamiętali o podawaniu poprawnych numerów PESEL lub NIP swoich pracowników.

Pracodawca lub inna osoba, która wypłaca świadczenia, musi pamiętać, aby podczas składania PIT-11, PIT-8C, PIT-R wpisać prawidłowy identyfikator podatkowy PESEL albo NIP swojego pracownika. Obowiązek ten dotyczy także pracowników obcokrajowców. Na terenie naszego powiatu w wielu przedsiębiorstwach pracuje duża ilość obywateli Ukrainy, zatem przed wysłaniem do Urzędu Skarbowego informacji o wypłaconym wynagrodzeniu pracodawca winien upewnić się, że posiada prawidłowy identyfikator podatkowy pracownika – informuje Małgorzata Juszczyk z Urzędu Skarbowego w Świdnicy.

Jak dodaje, jeśli pracownik jest cudzoziemcem i zamieszkuje na terytorium naszego kraju, powinien posiadać identyfikator podatkowy PESEL. Rejestracją danych w rejestrze PESEL zajmują się organy gminy, które są właściwe do: zameldowania na pobyt stały i czasowy cudzoziemca, złożenia wniosku o nadanie numeru PESEL.

Cudzoziemcy, którzy są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkowie ich rodzin zamieszkujący w Polsce, mają obowiązek zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Natomiast pozostali cudzoziemcy powinni się zameldować najpóźniej w ciągu 4 dni. Z kolei cudzoziemcy, których pobyt na terenie Polski nie przekracza 30 dni, są zwolnieni z obowiązku meldunkowego.

Informacje od płatników zawierające niewłaściwe identyfikatory podatkowe, dla których nie nastąpiła jednoznaczna identyfikacja, nie będą stanowiły danych źródłowych dla usługi Twój e-PIT. Podanie prawidłowego identyfikatora podatkowego umożliwi przygotowanie przez KAS poprawnego zeznania podatkowego PIT-37 lub PIT-38 za rok 2018 – dodaje Juszczyk.

Przypomnijmy, 15 lutego uruchomiona zostanie platforma „Twój e-PIT”, na której będzie można się zapoznać z deklaracjami PIT-37 lub PIT-38 wypełnionymi przez urzędników skarbówki. Zeznanie udostępnione w serwisie „Twój e-PIT” można będzie zweryfikować i zaakceptować bez zmian, poprawić, uzupełnić o dane, których nie posiada urząd skarbowy (np. ulgi i odliczenia). Rozliczenie można też odrzucić i rozliczyć się samodzielnie.

/US Świdnica, opr. mn/

Poprzedni artykułWszystkie puszki zliczone. Świdnica i Marcinowice ustanowiły rekord!
Następny artykułOpuszczają flagę, wykładają księgę kondolencyjną