Strona główna Polityka Wójt Gołębiowski ripostuje

Wójt Gołębiowski ripostuje

3

W ubiegłym tygodniu grupa obywateli złożyła w Urzędzie Gminy Marcinowice wniosek o zorganizowanie referendum ws. odwołania wójta. Zarzucają Władysławowi Gołębiowskiemu brak gospodarności, lekceważenie mieszkańców i dbanie wyłącznie o własny wizerunek. Dziś wójt odpowiada na zarzuty i komentuje.

Marcinowice4

W przesłanym nam piśmie czytamy:

Pracując w samorządzie od 30 lat wiem, że podstawą dobrej współpracy z ludźmi jest dialog. Kłótnia – nazywajmy rzeczy po imieniu, ma na celu osiągnięcie korzyści tylko dla jej inicjatorów. Naturalnym zjawiskiem w polityce jest konkurencja, nie zawsze działająca w sposób otwarty, rzetelny i konstruktywny. Całe zamieszanie wokół referendum, mam nadzieję, ze będzie kolejnym doświadczeniem, które wzmocni w ludziach poczucie odpowiedzialności obywatelskiej.

Osoby, które są pomysłodawcami referendum, mają swoje ambicje władzy. Wszak nie udało się w wyborach, i nikt z nich nie chce czekać do następnych wyborów. Obowiązująca aktualnie demokratyczna ustawa o referendum gminnym daje im taką możliwość, a oni z niej z premedytacją chcą skorzystać.
Nie mają żadnych podstaw merytorycznych do takich działań.

Na dowód tego odniosę się do zarzutów.

Kłamstwem jest, że stworzyłem dodatkowe stanowiska pracy. Przeciwnie, jest o jedno stanowisko mniej.

Zarzut zatrudniania spoza gminy.

Rozumiem, że chodzi o sekretarza gminy. Był konkurs i nie zgłosił się do konkursu nikt z terenu gminy. Nie mogę wprowadzić kryterium „tylko z terenu gminy” bo działałbym niezgodnie z Konstytucją RP.

Zarzut o rezygnacji z wcześniej przyznanych funduszy.

Złożony został wniosek na pięć zadań powodziowych i wojewoda nie przyznał środków. Z taką odmową spotkało się wiele gmin. A te słynne 2 miliony to kwota „z sufitu”

Zarzut o nieumiejętność pozyskiwania funduszy zewnętrznych.

Nieprawda. Właśnie rozpoczynają się nabory wniosków. Już złożyliśmy na kwotę 3 mln 300 tys. zł. na ten rok.

Zarzut niegospodarności.

HYBIONY I KŁAMLIWY! Jako pierwsi zaczęliśmy odzyskiwać podatek VAT. W ubiegłym roku 70 tysięcy, w bieżącym roku 161 tysięcy. Poprzednio nikt tego nie robił. Zapobiegłem budowie kanalizacji, która była zaprojektowana w poprzedniej kadencji, w pola uprawne (1,5 km w Wirkach), co dało 1,5 mln. zł. oszczędność w tej inwestycji.
Warto dodać, iż obecne działania odbywają się bez „złotówki” kredytu, przy jednoczesnej spłacie zaległych z poprzednich kadencji.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi.

W tej kadencji właśnie, rośnie liczba stowarzyszeń w naszej gminie. Wydatki na stowarzyszenia: rok 2014 – 123 tys. zł., rok 2015 – 150 tys. zł. Straże pożarne: rok 2014 – 125 tys. zł., rok 2015 – 166 tys. zł. Uczestniczymy jako gmina nad pozyskaniem 1,5 mln. zł. na remont 4 kościołów.

Wobec powyższych faktów jedynym powodem przeprowadzenia referendum jest chęć przejęcia zarządzania gminą przez organizatorów referendum.

W załączeniu przedstawiam:
Ważniejsze inwestycje 2015 r.
I. W ramach środków powodziowych :

1. „Remont mostu drogowego nad rzeką Bystrzycą w Śmiałowicach, km 57+700 (intensywne opady deszczu i powódź czerwiec 2013r)”
na wartość 184.583,00zł ; dotacja: 140.583, 00zł ; UG: 43.698,41zł

2. „Odbudowa drogi gminnej dz. nr 341 w Zebrzydowie, km 0+000-0+130 (intensywne opady deszczu i powódź czerwiec 2013r)”
Na wartość: 74.271,27zł; dotacja: 59.417,00zł; UG: 14.854,27zł
II. W ramach środków gminnych:

1.”Remont drogi gminnej w Marcinowicach dz. nr 16/65, 16/66”.
(ul. W.Szymborskiej – z tłucznia kamiennego-)
na wartość 50.000,00 zł

2.dokumentacja projektowo-kosztorysowa na „Remont kładki wraz z deptakiem oraz utwardzenie terenu na cele rekreacyjne w Szczepanowie”
na wartość 8. 610,00 zł

3. „Remont kładki wraz z deptakiem oraz utwardzenie terenu na cele rekreacyjne w Szczepanowie”
na wartość 129.410,11zł, realizowane w ramach programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi, dofinansowanie 25 tys. zł

4. dokumentacja projektowo-kosztorysowa na.: „Przebudowa drogi gminnej nr 111722D na odcinku od drogi powiatowej do końca zabudowań w miejscowości Strzelce.”
na wartość 11.685,00 zł

III. Drogi transportu rolnego
dofinansowane w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne na 2015r.:

1.Biała –Szczepanów droga dojazdowa do gruntów rolnych
na wartość 363.116,66 zł; ; dofinansowanie: 304.500,00zł; UG: 58.616,66zł

IV. Inne:
dotacja celowa dla Powiatu Świdnickiego

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2898D na odcinku Gola Św. -/Krasków/ etap I w km 2+250-3+270” [intensywne opady deszczu i powódź czerwiec 2013r.] Wartość zadania 1.060.000,00, dotacja z budżetu gminy na wartość 211.783,58 zł

2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2879D na odcinku Marcinowice-Zebrzydów w km 7+650-10+470 (Narodowy program przebudowy dróg lokalnych- etap II) Wartość zadania 1.265.00,00 zł, dotacja z budżetu gminy na wartość 632.886,32 zł

3. Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Marcinowice
Łączna kwota zadania 27 710,10 zł, kwota dofinansowania (WFOŚiGW) 23 553,00 zł, środki własne mieszkańców 4157,10 zł. Łącznie usunięto 58 t azbestu.
4. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Marcinowice na lata 2015-2020
Wartość zadnia 15600, 00 zł, dofinansowanie 13.260,00 zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 – Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- plany gospodarki niskoemisyjnej.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wirki + kredyt (spłata, dot. kanalizacji Zebrzydów) 1.715.126,93 zł. (2.230.000 zł kredyt (spłata) i kanalizacja), przyszły rok 3.110.000 zł- kanalizacja., 1 331 000 zł spłata kredytu.

Rok 2016, 2017, 2018:
DROGI TRANSPORTU ROLNEGO (zadania w trakcie realizacji)

1. Stefanowice- droga dojazdowa do gruntów rolnych, działka nr 98/1dr, – długość drogi 0,45 km. Przewidywany szacunkowy koszt realizacji zadania 120.000,00 zł.,
2. Mysłaków-Wirki- droga dojazdowa do gruntów rolnych, działka nr 537dr, 543dr, 542dr , – długość drogi 2,40 km. Przewidywany szacunkowy koszt realizacji zadania 630.000,00 zł.

AGLOMERACJA WAŁBRZYSKA

1. Budowa przedszkola gminnego 3 700 000 – złożony wniosek

PROPOZYCJE DO STRATEGII LGD

1. Orlik Szczepanów i Wirki– siłownia zewnętrzna+ monitoring. (60 tyś)
2. Biała i Chwałków- siłownia zewnętrzna (50 tyś)
3. Zagospodarowanie/odtworzenie centrum  w Marcinowicach – staw (ścieżki, lampy, ławki, pomost, monitoring) (150 tyś)
4. Mysłaków wiata grillowa z siłownią zewnętrzną (50 tyś)

URZĄD MARSZAŁKOWSKI DROGI LOKALNE

1. Odbudowa drogi gminnej nr 111721D w Klecinie (598 tys. zł)
2. Przebudowa drogi gminnej w Wirach wraz z budową oświetlenia (333 tys. zł)
3. Przebudowa drogi gminnej 111722D na odcinku od drogi powiatowej do końca zabudowań w miejscowości Strzelce (1088400 zł)
4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strzelce dz. nr 476 (94 tys. zł)

DOKUMENTACJE
1. „Odbudowa mostu nad potokiem Czarna Woda w Szczepanowie, km 31+720” (intensywne opady deszczu i powódź czerwiec 2013r
Szacowana wartość zadania: 184.000,00zł.

2. „Odbudowa rowu przy drodze gminnej dz. 490/1 w Wirkach, km 0+300-0+530”
(intensywne opady deszczu i powódź czerwiec 2013r.)”
Szacowana wartość zadania: 620.000,00zł.

3. Przebudowa drogi gminnej nr 111732D w Kraskowie (212 tys. zł)

4. Budowa świetlicy w Tworzyjanowie (1 200 000 zł)

5. Zlecona dokumentacja na budowę świetlicy w Strzelcach 28 tys. zł

6. Utwardzenie placu na terenie szkoły w Strzelcach (75 tys. zł)

7. Przebudowa chodnika w Sadach 900 m (464 tys. zł)

/opr.red/

Poprzedni artykułZawodnik ŚKPR-u w kadrze Polski
Następny artykuł40-lecie giełdy staroci [FOTO]