Strona główna Polityka Sesja absolutoryjna w Świdnicy

Sesja absolutoryjna w Świdnicy

0

W piątek, 24 czerwca o godz. 11.00 w sali narad UM rozpocznie się XXI sesja Rady Miejskiej w Świdnicy. Radni rozpatrywać będą 14 projektów uchwał, a wśród nich uchwałę o udzieleniu absolutorium prezydentowi  Świdnicy z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

11

W porządku obrad znalazły się także m.in. uchwały: w sprawie przyjęcia do realizacji programu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miasto Świdnica na lata 2015-2024”; w sprawie nadania tytułów „Zasłużony dla Miasta Świdnicy”; w sprawie przystąpienia do opracowania dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Miasta Świdnicy na lata 2017- 2023; w sprawie przyjęcia programu „Świdnicka Karta Seniora”. Przedstawiona zostanie również ocena stanu realizacji inwestycji w latach 2014-2016 z uwzględnieniem środków zewnętrznych.

PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie XXI sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
2. Wręczenie Nagród PRIMUS INTER PARES 2016 tegorocznym najlepszym absolwentom
świdnickich szkół podstawowych i gimnazjów.
3. Przedstawienie porządku obrad XXI sesji Rady Miejskiej.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Miejskiej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Miasta Świdnicy za 2015 rok i udzielenie Prezydentowi Miasta Świdnicy absolutorium:
a) wystąpienie Prezydenta Miasta w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 r.,
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania
budżetu za 2015 r.,
c) przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Świdnicy w sprawie
sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za 2015 rok,
d) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium
Prezydentowi Miasta za 2015 r.,
e) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji
Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta za 2015 r.,
f) podjęcie uchwał w sprawie:
 zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu
za 2015 rok – (zał. nr 1, proj. XXI/1),
 udzielenia Prezydentowi Miasta Świdnicy absolutorium z tytułu wykonania budżetu
za 2015 rok – (zał. nr 1, proj. XXI/2).
7. Ocena stanu realizacji inwestycji w latach 2014-2016 z uwzględnieniem udziału środków
zewnętrznych.
8. Przyjęcie ,,Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Świdnica” – (zał. nr 1, proj. XXI/14).
9. Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania z kontroli dokonanej przez Komisję Rewizyjną Rady
Miejskiej w Świdnicy w zakresie wykorzystania środków finansowych przekazanych
z budżetu Miasta w roku 2015 Stowarzyszeniu Polonia-Stal Świdnica.
10. Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie – (zał. nr 1, proj. XXI/: 3-13).
11. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 24.05.2016 r.
12. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.
13. Oświadczenia i sprawy organizacyjne.
14. Zakończenie XXI sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

 Ok. godz. 15.00 godzinna przerwa.
 W godz. 16.00 – 16.30 – wystąpienia mieszkańców miasta (wg ustalonego porządku).

Wykaz projektów uchwał na XXI sesję Rady Miejskiej
XXI/1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok
XXI/2. w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Świdnicy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok
XXI/3. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Szymanowskiego – Paderewskiego w Świdnicy
XXI/4. w sprawie przyjęcia Programu „Świdnicka Karta Seniora”
XXI/5. w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta Świdnicy
XXI/6. w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta Świdnicy
XXI/7. w sprawie przystąpienia do opracowania dokumentu pn.: „Strategia Rozwoju Miasta Świdnicy na lata 2017-2023”
XXI/8. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Świdnicka Rada Działalności Pożytku Publicznego
XXI/9. w sprawie zmiany budżetu
XXI/10. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy
XXI/11. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Miasta Świdnicy instrumentem płatniczym
XXI/12. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego nr 1 w Świdnicy
XXI/13. w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdnicy
XXI/14. w sprawie przyjęcia do realizacji programu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miasto Świdnica na lata 2015 – 2024

Poprzedni artykułCzyja to labradorka?
Następny artykułŚwidniczanka zatańczyła w głównej roli [WYWIAD]