Strona główna Polityka Będzie absolutorium dla zarządu powiatu?

Będzie absolutorium dla zarządu powiatu?

1

O tym już jutro, 29 czerwca, zadecyduje Rada Powiatu. Sesja absolutoryjna rozpocznie się o godzinie 12.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

Sesja Rady Powiatu (2)

Na zdjęciu starosta świdnicki Piotr Fedorowicz i radny Ryszard Chołko.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XXII sesji Rady Powiatu w Świdnicy.
2. Stwierdzenie prawomocności sesji.
3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przedstawienie porządku obrad sesji.
5. Przyjęcie protokołu XXI sesji Rady Powiatu.
6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok i absolutorium dla Zarządu Powiatu w Świdnicy:
a) przedstawienie sprawozdania Zarządu z wykonania budżetu za 2015 rok,
b) przedstawienie opinii składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok,
c) przedstawienie sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2015 rok,
d) przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego,
e) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Świdnicy wraz z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu powiatu za 2015 rok,
f) przedstawienie opinii składu orzekającego RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Świdnicy,
g) podjęcie uchwał w sprawie:
– zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok,
– absolutorium dla Zarządu Powiatu w Świdnicy z tytułu wykonania budżetu powiatu za rok 2015.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany budżetu powiatu na 2016 rok,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdnickiego,
c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.,
d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.,
e) nadania zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy,
f) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świdnickiego,
g) rozpatrzenia skargi Pana Bogusława Marczyka na dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy,
h) ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na terenie Powiatu Świdnickiego,
i) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego,
j) wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Świdnicki projektu pn. „NOWA PERSPEKTYWA – LEPSZY START”, w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie Społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, skierowanego do organów prowadzących Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze,
k) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Świdnickiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
l) zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu,
ł) określenia trybu powoływania członków oraz organizację i tryb działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
m) ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Świdnickiego.
10. Wnioski i oświadczenia.
11. Informacje dla radnych.
12. Zamknięcie obrad XXII sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

Poprzedni artykułCoraz bliżej święto teatru ulicznego [PROGRAM]
Następny artykułFałszywy wolontariusz znów trafi do sądu