Strona główna Bez kategorii Likwidacja IV LO nieuzasadniona? Dziś decyzja

Likwidacja IV LO nieuzasadniona? Dziś decyzja

1

Sprzeciwiają się związki zawodowe, „nie” mówi Wspólnota Samorządowa Ziemi Świdnickiej. Podczas dzisiejszej sesji Rady Powiatu zapadnie decyzja o dalszych losach uczniów i nauczycieli IV LO. Zarząd chce likwidacji szkoły. 

likwidacja IV LO 7

Negatywna opinię wyraziły już związki zawodowe nauczycieli, do sprzeciwu dołącza Wspólnota Samorządowa, która w oświadczeniu przed sesją pisze: „Podjęcie na tym etapie tak drastycznej i nieodwracalnej w skutkach decyzji, bez zakończenia procesu opracowania i przyjęcia przez radę powiatowej strategii oświatowej, jest całkowicie nieuzasadnione.”

Szkoła, nazywana popularnie „mundurówką” ze względu na klasy z dodatkowymi zajęciami z zakresu wojskowości, pożarnictwa i służby policyjnej, dwa lata temu straciła swoją siedzibę przy ul. Strzelińskiej i została przeniesiona do budynku, należącego do III LO. W 2014 roku zarząd powiatu poinformował o zamiarze likwidacji ogólniaka i włączeniu klas do III LO. Argumenty to niż demograficzny, słaba zdawalność matury i  bardzo niska frekwencja. Ukończenie klas mundurowych nie jest jednoznaczne z uzyskaniem zawodu ani żadnych przywilejów w przyjęciu do profilowych szkół wyższych.

Obrońcy przekonują tymczasem, że do szkoły chodzą przede wszystkim uczniowie spoza powiatu świdnickiego, więc niż demograficzny nie ma tu nic do rzeczy. Przekonują, że trwają starania o podwyższenie poziomu nauczania (zdawalność matur wzrosła z 45% do 64%; w pozostałych świdnickich ogólniakach najmniej to 99%). Wyróżnikiem szkoły ma być szczególna dbałość o wychowanie w duchu patriotyzmu i ścisła współpraca ze związkami kombatanckimi.

Zgodnie z zapisami w uzasadnieniach uchwał likwidacyjnych, uczniowie klas mundurowych po likwidacji IV LO maja kontynuować naukę w III LO bez zmiany profilu. Planowany jest także nabór do klasy pierwszej mundurowej. Nauczyciele i pracownicy szkoły mają otrzymać propozycję zmiany pracodawcy z zachowaniem dotychczasowych warunków zatrudnienia.

Sesja Rady Powiatu rozpocznie się 8 czerwca o godzinie 15.00 w sali narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy.

Porządek obrad
1. Otwarcie obrad IX sesji Rady Powiatu w Świdnicy.
2. Stwierdzenie prawomocności sesji.
3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przedstawienie porządku obrad sesji.
5. Przyjęcie protokołu VIII sesji Rady Powiatu.
6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świdnickiego,
b) rozwiązania Zespołu Szkół nr 3 w Świdnicy,
c) odrzucenia w całości stanowiska związków zawodowych zrzeszających nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Świdnicki odnośnie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego Nr IV im. Orląt Lwowskich w Świdnicy, Technikum Nr 3 w Świdnicy oraz Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 3 w Świdnicy,
d) likwidacji Liceum Ogólnokształcącego Nr IV im. Orląt Lwowskich w Świdnicy,
e) likwidacji Technikum Nr 3 w Świdnicy,,
f) likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 3 w Świdnicy,
g) likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Zespół Szkół nr 3 w Świdnicy, przeznaczenia jej mienia oraz przejęcia jej należności i zobowiązań,
h) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na terenie Powiatu Świdnickiego,
i) zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego,
j) rozpatrzenia skargi Pana Mariana Dudka na postępowanie członków Zarządu Powiatu w Świdnicy.
9. Wnioski i oświadczenia.
10. Informacje dla radnych.
11. Zamknięcie obrad IX sesji Rady Powiatu.

Oświadczenie Wspólnoty Samorządowej Ziemi Świdnickiej:

„W związku z zapowiadaną przez władze powiatu świdnickiego likwidacją IV Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy, zarząd stowarzyszenia w imieniu wszystkich swoich członków, wyraża sprzeciw przeciwko likwidacji tej szkolnej placówki.
Nie trafiają do nas argumenty zarządu powiatu świdnickiego oraz radnych koalicji rządzącej o konieczności zachowania „właściwych proporcji pomiędzy trzema głównymi typami szkół ponadgimnazjalnych, tj. liceami ogólnokształcącymi, technikami i zasadniczymi szkołami zawodowymi ”.
Uważamy, podobnie jak Dolnośląski Kurator Oświaty, że zmierzanie do docelowego modelu kształcenia preferującego kształcenie w szkołach zawodowych, nie musi zakładać likwidacji jednej ze szkół. Podjęcie na tym etapie tak drastycznej i nieodwracalnej w skutkach decyzji, bez zakończenia procesu opracowania i przyjęcia przez radę powiatowej strategii oświatowej, jest całkowicie nieuzasadnione.
Wspólnota Samorządowa, dbając o wysokie standardy w procesie podejmowania decyzji, wyrazi swoje stanowisko w głosowaniu podczas sesji rady powiatu dnia 8 czerwca br.

zarząd stowarzyszenia
Wspólnota Samorządowa Ziemi Świdnickiej

Poprzedni artykułUlica Sikorskiego: Od poniedziałku zmiana organizacji ruchu [OBJAZDY]
Następny artykułMa charakterystyczną obrożę