Strona główna Bez kategorii Centrum przy Długiej 33 w zarządzie miasta

Centrum przy Długiej 33 w zarządzie miasta

5

Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy ulicy Długiej 33 w Świdnicy będzie zarządzany przez Urząd Miejski. Wcześniej budynkiem, w którym swoje siedziby ma kilkadziesiąt stowarzyszeń, zarządzali wybierani przez miasto operatorzy.

Długa 33

Komunikat Urzędu Miejskiego:

Urząd Miejski samodzielnie będzie zarządzać Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy ul. Długiej 33. Magdalena Okniańska , kierownik Referatu Organizacji Pozarządowych będzie jednocześnie koordynatorem CWOP. Wspierać ją będzie trzech koordynatorów. Organizacje liczyć mogą na pomoc prawną i księgową ze strony miasta.
„Taki sposób zarządzania będzie bardziej efektywny i tańszy. Pozwoli na elastyczne dopasowanie się do potrzeb stowarzyszeń, które ulokowane są przy ul. Długiej 33 – Centrum będzie mogło pracować dłużej, a w razie potrzeby może być otwarte w sobotę lub niedzielę. Zapewnimy organizacjom wysoką jakość obsługi, spełniając jednocześnie warunki, wynikające z umowy z Urzędem Marszałkowskim. Dotychczasowy system budził nasze duże wątpliwości i nie zabezpieczał należycie interesów miasta” – komentuje prezydent Beata Moskal-Słaniewska.

W wyniku analizy sprawozdania częściowego z realizacji zadania publicznego za 2014 r. pn. „Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych” stwierdzone zostało naruszenie zasad umowy przez operatora Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych – Sudecką Izbę Przemysłową – Handlową w Świdnicy oraz Fundację Merkury w Wałbrzychu. Operator nienależycie wykonywał umowę, tj. naruszył zapisy § 2 ust.7 umowy, ponieważ zgodnie z zapisami tego paragrafu: „W budynku, o którym mowa w ust. 3 (przy ul. Długiej 33 w Świdnicy) Zleceniobiorcy oraz inni użytkownicy nie mogą prowadzić działalności gospodarczej z wykorzystaniem przekazanego mienia”, a taka sytuacja miała miejsce.
W związku z tym, iż adaptacja budynku wykonana została przy udziale środków unijnych dalsze zarządzanie Centrum przez operatora w tej formie, naraża miasto na cofnięcie dotacji unijnej, gdyż zgodnie z zapisami umowy w budynku tym nie można prowadzi działalności gospodarczej w ciągu 5 lat od zakończenie inwestycji.
Ponadto konstrukcja dotychczasowo zawieranych umów z operatorami sprawiała, iż Urząd Miejski nie był właścicielem mebli oraz sprzętu zakupionego w ramach dotacji (z pieniędzy miejskich). 26 maja Prezydent Miasta Beata Moskal-Słaniewska wystosowała pismo do operatorów Sudeckiej Izby Przemysłowo – Handlowej, Fundacji „Merkury” wypowiadające umowę w trybie natychmiastowym.
W dniu 2 czerwca operator zwrócił się z prośbą do UM o rozwiązanie ww. umowy za porozumieniem stron, na co Pani Prezydent przystała, określając termin zakończenia zadania z dniem 31 sierpnia 2015 r.
Mając na względzie powyższą sytuację Prezydent Miasta Świdnicy postanowiła ująć zadanie „Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych” w nowo tworzonej strukturze Urzędu, powołując Referat Organizacji Pozarządowych. Referat przejmie wszelkie działania, związane ze współpracą z organizacjami pozarządowymi, a także prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy ul. Długiej 33. Na taki sposób zarządzania Centrum Organizacji Pozarządowych wyraził zgodę Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Magdalena Dzwonkowska
Rzecznik Prasowy
Urzędu Miejskiego w Świdnicy

Poprzedni artykułWakacje z radiostacją
Następny artykułCyrkowcy próbowali zagłuszyć protest