Strona główna Bez kategorii Jedyny taki koncert w Świdnicy

Jedyny taki koncert w Świdnicy

0

Świdnica będzie gościła Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej (ChAPW). Jest to jeden z najprężniej rozwijających się zespołów chóralnych w Polsce, zaliczany do ścisłej czołówki krajowych chórów akademickich. Utalentowani studenci zaśpiewają 24 maja w katedrze.

ChAPW_2010

Emanuje energią, imponuje profesjonalizmem i zachwyca brzmieniem. Zespół tworzą w większości studenci i absolwenci Politechniki Warszawskiej – młodzi i ambitni śpiewacy, z oddaniem realizujący pasję śpiewu zespołowego. W zróżnicowanym (śpiewanym w kilkunastu językach!) i starannie wyszukanym repertuarze ChAPW znajdziemy: ekspresyjne utwory religijne, nastrojową muzykę cerkiewną, porywające opracowania muzyki rozrywkowej i ludowej, żywiołowe american spirituals, wielkie formy wokalno-instrumentalne klasycyzmu i XX wieku. Chór istnieje już 15 lat.

Od roku 2004 dyryguje nim dok­tor sztuk muzycznych – Dariusz Zimnicki.  Jest absolwentem Konserwatorium Wileńskiego (1997) oraz Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie (spe­cjal­no­ść dyry­gen­tura chó­ralna). Na co dzień pracuje w macie­rzy­stej uczelni (Uniwersytet Muzyczny im. F. Chopina) jako adiunkt w Katedrze Dyrygentury Chóralnej oraz jako dyry­gent asy­stent chóru mie­sza­nego Uniwersytetu. Oprócz tego prowadzi także Chór Archikatedry Warszawskiej (ChAW). Właśnie  tymi dwoma zespołami (ChAPW i ChAW) bardzo aktyw­nie kon­cer­tuje przygoto­wu­jąc i wykonując bar­dzo zróż­ni­co­wane pro­gramy a cap­pella, jak rów­nież dzieła wokalno-instrumentalne. Wyróżnia się licz­nymi ini­cja­ty­wami w wyko­ny­wa­niu dzieł zapo­mnia­nych i nowo ­od­kry­tych w lite­ra­tu­rze chó­ral­nej. Z powo­dze­niem wystę­puje na kra­jo­wych i zagra­nicz­nych festi­wa­lach oraz kon­kur­sach (ponad 20 nagród).

 Koncert Chóru pod  tytułem „Pod Twoją obronę” będzie poświęcony Maryi – Matce Jezusa. W imieniu organizatorów Artur Moneta zaprasza do  świdnickiej katedry w niedzielę 24 maja  o godz. 16:00. W programie: Henryk Jan Botor, Rihards Dubra, Jan Sandström, Gustav Holst, Vytautas Barkauskas, Alfred Schnittke. Wstęp wolny.

Poprzedni artykułWspólny pomysł na turystykę?
Następny artykułLepiej na bocznych ulicach