Strona główna Polityka 100 dni na mocną czwórkę

100 dni na mocną czwórkę [AKTUALIZACJA]

20

Uporządkowanie planu inwestycyjnego, poprawa relacji z Urzędem Marszałkowskim i Urzędem Wojewódzkim, poprawa estetyki miasta – po stronie plusów, a niedokończona reorganizacja Urzędu Miejskiego na minus. Beata Moskal Słaniewska po 100 dniach prezydentury wystawia sobie mocną czwórkę i przedstawia kolejne działania.

Beata Moskal Słaniewska_2

Prezydent Świdnicy podczas objazdu inwestycji miejskich, mówiła o planach na najbliższe miesiące. Do najważniejszych można zaliczyć zagospodarowanie terenu ul. Bystrzycka – Westerplatte, Przebudowa ul. Wałbrzyskiej, która ma ruszyć pierwszego dnia wakacji, przebudowa ulicy Przyjaźni, przebudowa ulicy Kliczkowskiej i przebudowa ulicy Sikorskiego.

Westerplatte

Zagospodarowanie terenu ul. Bystrzycka – Westerplatte

W 2011 r. został opracowany projekt budowlany na realizację powyższego zadania obejmujący budowę dróg oraz sieci infrastruktury podziemnej. Zadanie obejmuje obszar przeznaczony w Miejskim Planie Zagospodarowania Przestrzennego pod zabudowę mieszkalno – usługową w rejonie ulic Bystrzycka – Westerplatte ograniczonych od wschodu ul. Westerplatte, od północy ul. Kasztanową, od zachodu ul. Bystrzycką, od południa ul. Bystrzycką i granicą administracyjną miasta. Celem miasta jest uzbrojenie terenów pod budownictwo jednorodzinne, zabudowę szeregową i wielorodzinną tak aby umożliwić mieszkańcom pozostanie na terenie miasta. Powierzchnia zabudowy dla całości tego terenu wynosi 69,2 ha.

Zadanie zostało podzielone na cztery etapy. I etap został rozpoczęty w 2014.

„Zagospodarowanie rejonu ul. Bystrzycka – Westerplatte w Świdnicy – etap I”

Budowa infrastruktury zapewni tereny pod:

-zabudowę jednorodzinną – 72 działki,

-zabudowę szeregową – 39 działek,

Razem 111 działek pod zabudowę jednorodzinną i szeregową o pow. 16,904 ha

-zabudowę wielorodzinną -12,7077 ha,

-zabudowę wielorodzinna z usługami- 3,1073 ha

Razem pod zabudowę wielorodzinną 15,8150 ha

Środki przeznaczone w budżecie GMŚ na realizację I etapu zadania = 2.923.565,00 zł

terminy:
rozpoczęcie inwestycji – IV kwartał 2014r.

zakończenie inwestycji – II/III kwartał 2015r.

Zakres inwestycji:

W październiku 2014 roku rozpoczęto prace w zakresie Etapu I:

budowy drogi gminnej dla terenu położonego w Świdnicy począwszy od wjazdu z drogi powiatowej nr 2876D – ul. Bystrzyckiej

drogę gminną 10 KD(D) i częściowo droga 1 KD(L) – końcowy odcinek – zgodnie z MPZT;

Przedmiot umowy obejmuje roboty budowlane polegające na:

wykonaniu niwelacji terenu, wzmocnieniu i podbudowy dróg gminnych tj.

– drogi 1KD(L) końcowy odcinek o długości 84,0m, szer.7,00m;

– drogi 10 KD(D) o długości 883,0m, szer. 6,00m;

oznaczonych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Terenu zatwierdzonym uchwałą nr XLV/540/10 Rady Miejskiej  w Świdnicy z dnia 14.05.2010r. zwanym dalej MPZT; wraz z kanalizacją deszczową – kanał grawitacyjny o łącznej długości 1129,5m umożliwiającą odprowadzenie wód opadowych z tych dróg oraz z terenów do nich przyległych przeznaczonych pod zainwestowanie.

Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje: wycinkę drzew kolidujących z realizowaną inwestycją drogową, oznakowanie pionowe i poziome docelowej organizacji ruchu dla realizowanych dróg gminnych, wykonanie skarpy wraz z jej wzmocnieniem w rejonie wjazdu z drogi powiatowej nr 2876D – ul. Bystrzyckiej w drogę gminną 10KD(D).

Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji realizuje zadanie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla etapu I za kwotę 3.200.tys. zł

Kolejne etapy budowy dróg wraz z infrastrukturą możliwe do realizacji w następnych latach szacowane kwoty:

dokończenie etapu I:

polegające na wykonaniu krawężników i warstwy właściwej nawierzchni drogowej oraz wykonanie oświetlenia ulicznego

wartość prac = 1.455 tys zł,

etap II:

wykonanie częściowo odcinka drogi 1 KD(L) o dł. 201 mb do skrzyżowania 2 KD(L) oraz drogę 9 KD(D) o dł.319 mb – do włączenia z droga wojewódzką ul. Westerplatte;
wartość etapu = 8.788.tys zł

etap III:

wykonanie pozostałego odcinka drogi 1 KD(L) około 3/4 części 574 mb, droga 3KD(Z) – ul. Kasztanowa, 1 KD(D) o dł.208 mb, 3 KD(D) o dł. 301 mb – ul. Wiśniowa;

wartość etapu = 11.686 tys zł

etap IV:

wykonanie sięgaczy od drogi gminnej 10 KD(D) o dł. 618 mb

wartość etapu = 4.256 tys zł

Łącznie I etap – 7.580 tys zł

Etapy II, III, IV- 24.730 tys zł

Razem= 32.310.tys zł

Wałbrzyska

Przebudowa ul. Wałbrzyskiej (droga wojewódzka nr 379) na odcinku od granic administracyjnych miasta Świdnicy do skrzyżowania z ul. Jana Kochanowskiego (droga powiatowa 3396D) wraz z budową ronda.

Gmina Miasto Świdnica stara się od wielu lat o przebudowę ul. Wałbrzyskiej na odcinku od ul. Słowiańskiej do ul. Korczaka. Badania pokazały, że skrzyżowanie z ul. Wałbrzyskiej, Jana Kochanowskiego i Polna Droga jest wysoce kolizyjne. Dodatkowo w godzinach porannego szczytu bardzo trudno włączyć się do ruchu z ulic podporządkowanych. Na odcinku od ul. Polna Droga do ul. Słowiańskiej brak jest chodników, ścieżki rowerowej, oświetlenia, w skrajni drogi rosną drzewa oraz droga nie posiada kanalizacji deszczowej. Dlatego więc roku 2006 zadnie to zgłoszono do III Edycji Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Niestety ze względu zbyt duży zakres przyjęty do realizacji czego konsekwencją było przedłużające się prace projektowe i zbyt duże koszty inwestycji zadanie nie uzyskało aprobaty Ministerstwa Infrastruktury i wykreślono je programu. Wobec powyższego realizacja inwestycji została zawieszona.

W międzyczasie wykonano opracowania dotyczące możliwości ograniczenia kosztów inwestycji. Wstępne wyliczenia pokazywały, że po zmniejszeniu zakresu prac oraz przyjęciu innych złożeń konstrukcyjnych można zrealizować odcinek od mostu do ul. Korczaka za kwotę 3 500 000 zł. W 2014 zostało podpisane porozumienie pomiędzy Województwem Dolnośląskim, Gminą Miasto Świdnica i Powiatem Świdnickim na mocy którego ustalono udział poszczególnych samorządów:

Województwo Dolnośląskie – 65%

Gmina Miasto Świdnica – 25%

Powiat Świdnicki – 10 %

W 2014 roku zlecono przygotowanie nowego projektu budowlanego. Projekt zakłada przebudowę odcinka od ul. Słowiańskiej do ul. Korczaka z podziałem na dwa etapy. Etap I – od mostu do ul. Korczaka i Etap II – od ul. Słowiańskiej do mostu na potoku Witoszówka. Dla etapu I zapewnione jest finansowania na podstawie podpisanego w 2014 roku porozumienia. Finansowanie etapu II jest w fazie uzgodnień z DSDiK. Zgodnie z porozumieniem Etap I ma być zrealizowany do końca bieżącego roku.

W ramach etapu I przewidziane jest:

– rozbiórka mostu i budowa nowego obiektu,

– budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Polna Droga, Jana Kochanowskiego, Wałbrzyska

– budowa chodnika o nawierzchni z kostki betonowej

– budowa dwukierunkowej ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej

– budowa i przebudowa oświetlenia (oprawy oświetleniowe z źródłami LED)

– budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej,

– przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

– przebudowa i zabezpieczenie sieci teletechnicznych

– remont nawierzchni jezdni

 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 w Świdnicy

W 2014 roku Gmina Miasto Świdnica zgłosiło zadanie dotyczące przebudowyul. Wałbrzyskiej na odcinku od ul. Leśnej do ul. Mickiewicza do „Dolnośląskiego programu przebudowy i remontów dróg wojewódzkich”. Projekt został zakwalifikowany i będzie realizowany w 2015 roku. Jest to kontynuacja remontu jaki wykonała DSDiK w latach poprzednich na odcinku od ul. Niecałej do ul. Leśnej. Zakłada się, że zostanie przebudowana jezdnia o nawierzchni z kostki kamiennej ul. Wałbrzyskiej na długości 160 mb. Zostanie wzmocniona podbudowa i położona nowa nawierzchnia bitumiczna. W ramach programu Województwo Dolnośląskie i Gmina Miasto Świdnica wspólnie zrealizują inwestycje, miasto będzie pełnić rolę lidera, przygotuje projekt przebudowy, wyłoni wykonawcę i rozliczy inwestycję. Wstępny koszt przebudowy to 365 000 zł, podział finansowy to 50% GMŚ i 50% WD.

Przyjaźni

Przebudowa ul. Przyjaźni w Świdnicy

W budżecie na 2015 rok znalazły się środki na przygotowanie projektu przebudowy ul. Przyjaźni. Przyczyną rozpoczęcia działań projektowych był przede wszystkim zły stan techniczny nawierzchni jezdni, problemy z odprowadzeniem wód opadowych, wypadająca kostka kamienna na dojeździe do mostu, deformacje nawierzchni na moście oraz brak skrajni pionowej na wiadukcie kolejowym przy skrzyżowaniu z ul. Słowiańską. Biorąc pod uwagę, że ulica ta służy dojściu do kościoła szczególnie ważne jest aby chodniki znajdowały się po obu stronach jezdni. Zakres przebudowy będzie obejmował:

– remont nawierzchni na moście,

– zmiana kąta najazdu na most w celu wyeliminowania wypadania kostki kamiennej z nawierzchni ulicy przed mostem

– odnowienie balustrad na moście

– przebudowa jezdni

– przebudowa chodników

– przebudowa oświetlenia

– przebudowa kolidującej sieci uzbrojenia podziemnego

– obniżenie poziomu jezdni pod wiaduktem w celu zwiększenia światła wiaduktu

-przebudowa skrzyżowania ul. Śląskiej i Słowiańskiej

Budowa ul. Kliczkowskiej w Świdnicy – Etap I – w przebiegu od ulicy Kopernika do żelaznego mostu przy ul. Wrocławskiej

środki przeznaczone w budżecie GM  na realizację zadania = 3.560.000,00 zł zadanie współfinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Działanie nr 9.1 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców” w Priorytecie nr 9 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (Miasta)” dla obszarów powojskowych i poprzemysłowych w wysokości 85% dofinansowania kosztów kwalifikowalnych tj. kwota = 2.771.418,20 PLN

terminy:
rozpoczęcie inwestycji – IV kwartał 2014r.

zakończenie inwestycji – II kwartał 2015r.

Zakres inwestycji:

Jeszcze w listopadzie 2014 roku rozpoczęto prace w zakresie przebudowy ulicy Kliczkowskiej, na odcinku pomiędzy ul. Wincentego Witosa, a ul. Wrocławską. W ramach realizowanego projektu wybudowana zostanie nowa, dwupasmowa droga o szerokości 7 metrów.

W wyniku inwestycji powstaną również nowe chodniki i ścieżka rowerowa, wybudowana będzie nowa kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie uliczne, powstaną nowe miejsca parkingowe oraz uregulowane zostaną wjazdy na posesje przylegle do ul. Kliczkowskiej.

W ramach zaplanowanych prac, wykonane zostanie rondo na skrzyżowaniu ulicy Kliczkowskiej z ul. Wrocławską, spełniające wymagania techniczne określone w przepisach. Realizacja inwestycji przywróci do użytkowania arterię komunikacyjną, której funkcjonowanie skutecznie poprawi skomunikowanie rejonów Świdnicy, leżących po obu stronach tej przemysłowej części miasta. Realnie przyczyni się to do poprawy jakości podróżowania w całym obszarze aglomeracji świdnickiej, zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników ruchu oraz stanie się istotnym krokiem do ożywienia funkcjonalności zdegradowanych terenów przemysłowych miasta.

Budowa ul. Kliczkowskiej w Świdnicy – Etap II

środki przeznaczone w budżecie GM  na realizację zadania = 1.904.330,00 PLN

zadanie współfinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Działanie nr 9.1 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców” w Priorytecie nr 9 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (Miasta)” dla obszarów powojskowych i poprzemysłowych w wysokości 84,99% dofinansowania kosztów kwalifikowalnych tj. kwota = 1.875.529,72 PLN

terminy:
rozpoczęcie inwestycji – IV kwartał 2014r.

zakończenie inwestycji – II kwartał 2015r.

Zakres inwestycji:

Jeszcze w listopadzie 2014 roku rozpoczęto prace w zakresie przebudowy ulicy Kliczkowskiej, na odcinku od ul. Kopernika do ul. Wincentego Witosa. W ramach realizowanego projektu wybudowana zostanie nowa, dwupasmowa droga o szerokości 7 metrów.

W wyniku inwestycji powstaną również nowe chodniki i ścieżka rowerowa, wybudowana będzie nowa kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie uliczne, powstaną nowe miejsca parkingowe oraz uregulowane zostaną wjazdy na posesje przylegle do ul. Kliczkowskiej. W ramach zaplanowanych prac w celu zapewnianie trójkąta widoczności przebudowana zostanie część skrzyżowania ul. Kliczkowskiej z ul. Kopernika.

Realizacja inwestycji przywróci do użytkowania arterię komunikacyjną, której funkcjonowanie skutecznie poprawi skomunikowanie rejonów Świdnicy, leżących po obu stronach tej przemysłowej części miasta. Realnie przyczyni się to do poprawy jakości podróżowania w całym obszarze aglomeracji świdnickiej, zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników ruchu oraz stanie się istotnym krokiem do ożywienia funkcjonalności zdegradowanych terenów przemysłowych miasta.

Sikorskiego

Przebudowa ulicy Sikorskiego na odcinku pomiędzy rondem „Solidarności”, a ulicą Langiewicza w Świdnicy. Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 112030D – Etap I i II”

Zakończenie realizacji: 15 listopada 2015 r.

Zakres inwestycji:

„Etap I – „Przebudowa ul. Gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy” obejmujący ulicę Sikorskiego wraz ze skrzyżowaniami ulic bocznych, pętlę autobusową oraz przebudowę przepustu – teren Gminy Miasto Świdnica,

„Etap II – „Przebudowa drogi gminnej nr 112030D na terenie Gminy Świdnica”obejmujący teren Gminy Świdnica – droga gminna wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Nad Potokiem.

Zamówienie obejmuje w szczególności:

– przebudowę istniejącej nawierzchni asfaltobetonowej, klasa drogi Z, o szerokości 7,0 m, jednojezdniową, dwupasową z wyspą rozdzielającą w obrębie skrzyżowania, w dotychczasowym stanie – za wyjątkiem rejonu projektowanego skrzyżowania wymagającego przebudowy drogi z Osiedla Nad Potokiem z drogą gminną nr 112030D,

– przebudowę pętli autobusowej,

– budowę 7 miejsc postojowych,

– budowę jednostronnego chodnika,

– budowę ścieżki rowerowej,

– budowę kanalizacji deszczowej,

– przebudowę przepustu,

– likwidację istniejącego i budowę nowego oświetlenia ulicznego jezdni, skrzyżowań, chodnika i ścieżki rowerowej,

– budowę kolektora kanalizacji deszczowej,

– usunięcie kolizji istniejącego uzbrojenia w sieć gazową śr./c, energetyczną oraz teletechniczną.

– montaż elementów bezpieczeństwa ruchu,

Kwota przeznaczona na finansowanie zadania:

Łączne koszty finansowe: 5.582.464,00 zł. w tym dofinansowanie z Województwa Dolnośląskiego oraz Gminy Świdnica – 772.888,00 zł.

Zagospodarowanie skweru na pl. 1000-lecia Państwa Polskiego to projekt zgłoszony i zaplanowany w ramach budżetu obywatelskiego. Kwota przeznaczona na finansowanie zadania w 2015 wynosi 600 tys. zł.

2 marca 2015 roku odbyły się konsultacje władz miasta i pracowników Urzędu Miejskiego z zespołem osób m.in. architektami, urbanistami, konstruktorami i artystami – mieszkańcami Świdnicy.

Na spotkaniu omówiono konieczny zakres rewitalizacji skweru i spisano wstępne założenia do prac projektowych:

– zachować układ historyczny terenu, łącznie z fontanną i układem dwu poziomowym,

– wykonać korektę istniejących nasadzeń, zachować istniejące cisy pod ochroną

– wprowadzić nowe nasadzenia, zimozielone i kolorowe,

– wykonać oświetlenie terenu,

– alejki należy wykonać z nawierzchnią utwardzoną naturalną z obrzeżami,

– obelisk: przenieść w inne miejsce lub pozostawić jako miejsca,

– utworzyć pas zieleni izolacyjnej od strony Al. Niepodległości,

– możliwe jest wykonanie dodatkowej alejki od strony Garbarskiej – w miejscu wydeptanego duktu.

Następnym etapem będzie zlecenie wykonania dokumentacji projektowej, a kolejnym realizacja. Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi jeszcze w tym roku.

Świdniczanie wymuszają działania nowej władzy

Wyrażamy zadowolenie, że prezydent Beata Moskal-Słaniewska zaczęła wreszcie wyciągać właściwe wnioski z powszechnych głosów krytyki jej dotychczasowych rządów w mieście. Dobrze, że nacisk opinii publicznej zawrócił ją z drogi totalnej negacji wielu przedsięwzięć ważnych dla Świdnicy, które z powodzeniem wdrożono lub przygotowano do realizacji w czasie prezydentury Wojciecha Murdzka. Co prawda, szans straconych bezpowrotnie wskutek jej błędnych decyzji nie da się już odzyskać, ale ważne jest, że w końcu notujemy jakąś korektę postępowania pani prezydent. Ogłoszona właśnie lista priorytetowych inwestycji miejskich może o tym świadczyć.

Pewne zdziwienie budzi sposób zaprezentowania tych zadań tak, jakby stanowiły one autorskie pomysły ekipy Beaty Moskal-Słaniewskiej. Faktem jest przecież, że część z nich jest już w bardzo zaawansowanym stadium budowy, a dla pozostałych prowadzono w poprzednich latach prace przygotowawcze w zakresie koncepcyjnym, projektowym i zapewnienia finansowania. Dzięki temu, teraz mogą wystartować.

Nie rozumiemy, dlaczego wśród nagłaśnianych inwestycji brakuje kilku zadań, które są bardzo oczekiwane przez mieszkańców, a umieszczono je w budżecie przygotowanym przez prezydenta Wojciecha Murdzka, następnie zaakceptowanym przez Radę Miejską obecnej kadencji. Należą do nich na przykład: rewitalizacja Parku Centralnego, rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 na Zawiszowie lub modernizacja basenu otwartego, jako część całościowej przebudowy obiektów OSiR – wstępną koncepcję wykonano jesienią ubiegłego roku. Dalej niejasna jest wola realizacji wszystkich inwestycji w ramach budżetu obywatelskiego. Jednak najważniejsze, że publicznie pani prezydent zadeklarowała chęć kontynuacji zadań, które niezależnie od jej stosunku do poprzednika, powinny być wykonane.

Dziękujemy wszystkim Świdniczanom, którzy swoją aktywną postawą przyczynili się do tego, że w działaniach pani Beaty Moskal-Słaniewskiej rozsądek bierze wreszcie górę nad politycznymi gierkami. Nie wiemy, czy to trwała zmiana stylu sprawowania władzy. Faktem jest przecież, że zapowiedzi dotyczące inwestycji idą w parze z głośną krytyką naszej dotychczasowej pracy. Niemniej, mamy satysfakcję, że siła opinii publicznej może realnie wpływać na poprawę jakości rządzenia miastem. To w obecnej chwili, jest ogromnie ważne, bo żeby iść do przodu trzeba pamiętać i szanować historię. Również tych ostatnich 12 lat.

 

Wojciech Murdzek, prezydent Świdnicy w latach 2002-2014

wraz z zastępcami

Ireneuszem Pałacem i Waldemarem Skórskim

oraz Joanną Gadzińską,

przewodniczącą Rady Miejskiej w Świdnicy VI kadencji

Poprzedni artykułFranc Gardiner poszukuje pracownika
Następny artykułRywalki poza zasięgiem