Strona główna Bez kategorii Konkursy ofert na realizację zadań publicznych rozstrzygnięte

Konkursy ofert na realizację zadań publicznych rozstrzygnięte

0

Wiadomo już jakie organizacje – we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej – zajmować się będą zadaniami publicznymi Miasta z zakresu ochrony i promocji zdrowia, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz pomocy społecznej. W drodze konkursów ofert przyznano dofinansowania na realizację zadań w poszczególnych obszarach.

pieniadze

Profilaktyka uzależnień i przemocy w rodzinie

– „Prowadzenie hostelu dla ofiar przemocy w rodzinie” dla Fundacji Pomocy Biednym Dzieciom „Ut Unum Sint” – zadanie realizowane będzie przy ul. Mickiewicza 11-13 w Świdnicy – 20.000 zł.
– „Prowadzenie punktu pomocy psychologiczno-pedagogiczno-prawnej z telefonem zaufania” dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Józefa, które realizować będzie zadanie w ramach Diecezjalnej Specjalistycznej Poradni Rodzinnej  przy ul. Budowlanej 6 w Świdnicy – 15.000 zł.
– „Wspieranie działań mających na celu promocję zdrowego i trzeźwego stylu życia wśród osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin” dla Stowarzyszenia Klub Abstynent „ACCESS” przy ul. B. Chrobrego 4 – 16.200 zł.

Placówki wsparcia dziennego z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży

Na podstawie umów wieloletnich zawartych w 2012 r. Miasto wspiera finansowo również „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży” (zadanie realizowane w latach 2013-2015). Kwoty dofinansowania ustalone zostały proporcjonalnie do liczby dzieci i młodzieży będących pod opieką poszczególnych placówek (na organizację działań na rzecz jednego dziecka przeznaczono 2.400 zł. rocznie):
– na 30 dzieci będących pod opieką Świetlicy Socjoterapeutycznej Caritas Diecezji Świdnickiej przy ul. Westerplatte 4-6 – 72.000 zł
– na 60 dzieci będących pod opieką Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej „Oratorium” prowadzonej przez Fundację Pomocy Biednym Dzieciom „Ut Unum Sint” przy ul. Mickiewicza 9 – 144.000 zł,
– na 60 dzieci będących pod opieką Europejskiego Centrum Przyjaźni Dziecięcej prowadzonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Chorych „Serce” przy ul. Kościelnej 15 w Świdnicy 144.000 zł,
– na 75 dzieci będących pod opieką trzech placówek prowadzonych przez Fundację Ziemi Świdnickiej „SKSK”: Osiedlowego Klubu Integracyjnego „Zawiszów” przy ul. Łokietka 13/1, Osiedlowego Klubu Integracyjnego „Jagiellońska” przy ul. Jagiellońskiej 30 i Osiedlowego Klubu Integracyjnego „Zarzecze” przy ul. Jodłowej 21 – 180.00 zł

Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej

Realizację zadania pod nazwą „Praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zagrożonych uzależnieniami, przemocą” powierzono Fundacji Ziemi Świdnickiej „SKSK”, finansując zadanie w 2015 r. kwotą 210.000 zł.

Promocja zdrowia

– „Edukacja w zakresie pierwszej pomocy oraz promocja honorowego dawstwa krwi i oświaty zdrowotnej” – na zadanie Polskiego Czerwonego Krzyża Dolnośląskiego Oddziału Okręgowego w Świdnicy  – 27.650 zł
– na zadanie „Działania mające na celu wspieranie osób chorych, niepełnosprawnych, w wieku senioralnym i ich rodzin oraz promocję zdrowego stylu życia” przyznano 73.000 zł dla:
Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Świdnicy przy ul. M. Kozara Słobódzkiego 28, w kwocie 3.000 zł, z przeznaczeniem na organizację warsztatów edukacyjno-motywujących dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi chorobami oraz ich rodziców i opiekunów
Stowarzyszenia „Bliżej Ciebie” przy Zespole Szkół Specjalnych w Świdnicy przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 3, w kwocie 3.000 zł, z przeznaczeniem na organizację zajęć z dogoterapii dla dzieci i młodzieży dotkniętych niepełnosprawnością intelektualną ze sprzężeniami
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem, Zaburzeniami Rozwojowymi i ich Rodzin „Sensus” przy ul. Wałbrzyskiej 8-4a w Świdnicy, w kwocie 3.000 zł, z przeznaczeniem na organizację zajęć warsztatowych dla rodziców i opiekunów dzieci z zaburzeniami i chorobami psychicznymi
Polskiego Związku Niewidomych Koła w Świdnicy przy Al. Niepodległości 12a, w kwocie 9.500 zł, z przeznaczeniem na realizację działań służących osobom niewidomym i niedowidzącym w adaptacji w społeczeństwie
Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum” przy ul. Grodzkiej 19 w Świdnicy, w kwocie 54.500 zł, z przeznaczeniem na organizację opieki nad osobami dotkniętymi chorobami nowotworowymi w ich środowisku domowym

Pomoc społeczna

Przyznano dofinansowania na zadania:
-„Prowadzenie jadłodajni”, które realizować będą Caritas Diecezji Świdnickiej w Jadłodajni przy ul. Westerplatte 4 i Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy w Schronisku dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Westerplatte 51. Organizacje otrzymały dofinansowanie w równej kwocie 68.400 zł , łącznie 136.800 zł
-„Pozyskiwanie i dystrybucja żywności”, które realizować będzie Polski Komitet Pomocy Społecznej w Świdnicy wraz ze Świdnickim Banku Żywności przy ul. Wodnej 4 – 63.300 zł

Poprzedni artykułPoszukiwani świadkowie wypadku
Następny artykułUkradli paliwo z lokomotywy