Strona główna Kultura Sięgnij po stypendium kulturalne

Sięgnij po stypendium kulturalne

5

Jeszcze do 30 listopada można składać wnioski o stypendia w dziedzinie kultury. Stypendium przyznaje prezydent Świdnicy.

pieniądze1

Zgodnie z regulaminem, który zawiera uchwała nr XXIII/308/08 z dnia 10 października 2008 r. oraz nr XLIII/521/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 26 marca 2010 r. stypendium może otrzymać osoba spełniająca łącznie następujące warunki:

  • wykaże się dorobkiem w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury, opieki nad zabytkami,
  • mieszka w Świdnicy.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić osoba zainteresowana, bądź w przypadku osoby nieletniej rodzice lub prawni opiekunowie. Formularz wniosku o przyznanie stypendium określa załącznik do uchwały.

 Osoba, której przyznano stypendium obowiązana jest do:

  • podpisania umowy określającej zobowiązania stron wynikające z przyznanego stypendium,
  • wykonania przyjętego programu stypendium, w szczególności założonego celu, uwzględniającego efekt promocyjny dla Miasta Świdnicy,
  • przedstawienia w ustalonym terminie sprawozdania z realizacji części lub całości programu stypendium,
  • w przypadku niezrealizowania programu stypendium, stypendysta jest zobowiązany zwrócić pobrane stypendium.

Stypendium może być przyznane maksymalnie na 12 miesięcy.

 Wnioski adresowane na Departament Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych – Referat Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi – należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, pokój nr 27, w terminie do dnia 30 listopada 2014 r. Uchwały określające zasady przyznawania stypendiów są do wglądu w Referacie Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi pokój nr 126 (tel. 74 8562 852) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.swidnica.pl

Poprzedni artykułJubileusz ŚKPR-u Świdnica z atrakcjami
Następny artykułWalka na sekundy i błędy [FOTO]