Strona główna Bez kategorii O bezrobociu, ulgach i Strefie Płatnego Parkowania

O bezrobociu, ulgach i Strefie Płatnego Parkowania

4

Statystyczne dane dla Świdnicy są optymistyczne. Malejące bezrobocie i rosnąca liczba miejsc pracy zostały odnotowane w raporcie o stanie bezrobocia w mieście. Rada Miejska już we wtorek,  30 września, wysłucha informacji z rynku pracy, raportu o stanie przedsiębiorczości, a także sprawozdania z efektów prywatyzacji mieszkań i lokali użytkowych. Podczas sesji zapadną decyzje, czy wydłużyć termin obowiązywania ulg przy kupnie mieszkań oraz czy włączyć do Strefy Płatnego Parkowania kolejną ulicę.

sesja

Sesja Rady Miejskiej Świdnicy rozpocznie się o godzinie 11.00 w sali narad Urzędu Stanu Cywilnego, ul. Armii Krajowej 47.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie XLIV sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku XLIV sesji Rady Miejskiej.

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

4. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miejskiej.

5. Stan bezrobocia i przedsiębiorczości w Świdnicy.

6. Informacja o realizacji uchwały nr L/519/98 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia

27 lutego 1998 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i lokali użytkowych jako odrębnych nieruchomości w budynkach stanowiących własność Miasta Świdnicy

7. Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie – (zał. nr 1, proj. XLIV/: 1-9).

8. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 29.08.2014 r.

9. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.

10. Oświadczenia i sprawy organizacyjne.

11. Zakończenie XLIV sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

Ok. godz. 15.00 godzinna przerwa.

W godz. 16.00 – 16.30 – wystąpienia mieszkańców miasta (wg ustalonego porządku).

Wykaz projektów uchwał na XLIV sesję Rady Miejskiej

XLIV/1. W sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości zabudowanej, położonej w Świdnicy przy ulicy Mieczysława Kozara Słobódzkiego nr 28.

XLIV/2. Zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Miasto Świdnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

XLIV/3. W sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania.

XLIV/4. W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy.

XLIV/5. Zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych jako odrębnych nieruchomości, w budynkach stanowiących własność Miasta Świdnicy.

XLIV/6. W sprawie zmiany budżetu.

XLIV/7. W sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnica oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

XLIV/8. O przyjęciu środków z Funduszu Spójności (FS).

XLIV/9. Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy.

 

Poprzedni artykułPożar w tartaku
Następny artykułPopisał się „siłą”