Strona główna Polityka Ostatnia sesja Rady Powiatu

Ostatnia sesja Rady Powiatu

5

Radni powiatu świdnickiego spotkają się dzisiaj, 30 grudnia, na ostatniej sesji. Obrady rozpoczną się o godzinie 12.00 w sali narad starostwa.

sesja powiat

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad XXXIII sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

2. Stwierdzenie prawomocności sesji.

3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

4. Przyjęcie porządku obrad sesji.

5. Przyjęcie protokołu XXXII sesji Rady Powiatu.

6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany budżetu powiatu na 2013 rok,

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdnickiego,

c) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013,

d) wyboru podmiotu uprawnionego do wykonania badania sprawozdania finansowego Powiatu Świdnickiego za 2013 rok.

9. Wnioski i oświadczenia.

10. Informacje dla radnych.

11. Zamknięcie obrad XXXIII sesji Rady Powiatu w Świdnicy.