Strona główna Polityka Radni będą obradować

Radni będą obradować

2

W czwartek, 7 listopada, na XXXI sesji spotka się Rada Powiatu Świdnickiego. W piątek, 8 listopada do obrad zasiądą radni miejscy Świdnicy.

sesjarm2

Sesja Rady Powiatu Świdnickiego rozpocznie się 7 listopada  o godzinie 15.00, w sali narad Starostwa Powiatowego w Świdnicy (sala 225, II piętro).

Porządek obrad

 Otwarcie obrad XXXI sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

Stwierdzenie prawomocności sesji.

Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

Przyjęcie porządku obrad sesji.

Przyjęcie protokołu XXX sesji Rady Powiatu.

Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

Interpelacje i zapytania radnych.

Podjęcie uchwał w sprawie:

 a) zmiany budżetu powiatu na 2013 rok,

 b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdnickiego,

 c) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dla oświatowych jednostek budżetowych Powiatu Świdnickiego, źródeł dochodów na tych rachunkach, ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych Powiatu Świdnickiego, dla których wydzielone rachunki zostaną utworzone,

 d) ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych prze Powiat Świdnicki,

 e) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Świdnickiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

 f) ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu,

 g) przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Świdnickiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014,

 h) wyrażenia woli wystąpienia z Lokalnej Organizacji Turystycznej „Księstwo Świdnicko-Jaworskie” w Świdnicy,

 i) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świdnickiego,

 j) nadania Statutu Domu Pomocy Społecznej w Jaskulinie,

 k) nadania statutu dla Zespołu Placówek opiekuńczo-wychowawczych w Świdnicy.

 Wnioski i oświadczenia.

Informacje dla radnych.

Zamknięcie obrad XXXI sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

***

Sesję Rady Miejskiej w Świdnicy zaplanowano na piątek, 8 listopada. Sesja rozpocznie się o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Świdnicy,  ul. Armii Krajowej 47 (budynek Urzędu Stanu Cywilnego).

Porządek obrad:

Otwarcie XXXII sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.

Przedstawienie porządku XXXII sesji Rady Miejskiej.

Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

Przyjęcie protokołu z XXIX i XXX sesji Rady Miejskiej.

Strefa Płatnego Parkowania w Świdnicy- ocena jej funkcjonowania po rozszerzeniu obszaru.

Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie – (zał. nr 1, proj. XXXII/: 1-13).

Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych składanych przez Radnych.

Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych Prezydentowi Miasta Świdnicy.

Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 27.09.2013 r.

Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.

Oświadczenia i sprawy organizacyjne.

Zakończenie XXXII sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

Ok. godz. 15.00 godzinna przerwa.

Wykaz projektów uchwał na XXXII sesję Rady Miejskiej

XXXII/1. W sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność społecznie użyteczną na 2014 rok”.

XXXII/2. W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych jako odrębnych nieruchomości, w budynkach stanowiących własność Miasta Świdnicy.

 XXXII/3. W sprawie przejęcia na własność Gminy Miasto Świdnica pojazdu usuniętego z pasa drogowego jako pojazdu nieużytkowanego.

 XXXII/4. W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 XXXII/5. W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 XXXII/6. W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Świdnica.

 XXXII/7. W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego, mieszczącego się w budynku przy ul. Łukowej 1 w Świdnicy.

 XXXII/8. Zmieniająca uchwałę w sprawie taryfy opłat i zasad odpłatności za usługi przewozowe transportu zbiorowego organizowane przez Gminę Miasto Świdnica.

 XXXII/9. W sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów działek stanowiących drogi publiczne pomiędzy Gminą Miasto Świdnica a Powiatem Świdnickim.

 XXXII/10. W sprawie przeznaczenia do zbycia i udzielenia bonifikaty dla nabywcy gruntu położonego przy ul. Leśnej w Świdnicy.

 XXXII/11. Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia oraz wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości miasta.

 XXXII/12. W sprawie zmiany budżetu.

 XXXII/13. Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poprzedni artykuł„Okiem Młodych” rozpoczyna turnee
Następny artykułWieczór autorski w duecie