Strona główna Wydarzenia Ostatnia szansa na dotacje

Ostatnia szansa na dotacje

6

Wbrew fatalnym zapowiedziom pojawiły się jednak środki na dotacje dla bezrobotnych, zakładających własne firmy. Pieniądze są niewielkie, bo dla zaledwie 17 osób, a i czasu zostało mało. Wnioski chętni powinni złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy jak najszybciej. Dotacje zostaną przyznane do końca roku.

pup2

Nabór wniosków na z rezerwy ministra finansów:

Program adresowany jest do osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określonych w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj.:

– bezrobotnych do 25 roku życia,

– bezrobotnych długotrwale (oznacza to bezrobotnego pozostającego w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych ),

bezrobotnych po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego,

– bezrobotnych kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,

– bezrobotnych powyżej 50 roku życia,

-bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych (oznacza to bezrobotnego nieposiadającego kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonych dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu),

bezrobotnych bez doświadczenia zawodowego (doświadczenie zawodowe – oznacza doświadczenie uzyskane w trakcie zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesięcy),

bezrobotnych bez wykształcenia średniego,

– bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,

– bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,

– bezrobotnych niepełnosprawnych.

  Zaplanowana liczba dotacji – 6

Maksymalna kwota dotacji na działalność gospodarczą to 19.000,00 zł

 Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy zastrzega sobie możliwość wstrzymania naboru, w sytuacji złożenia wniosków na kwotę przekraczającą środki przewidziane na finansowanie w/w formy wsparcia, zaś w przypadku nie otrzymania środków z przedmiotowej rezerwy możliwość negatywnego rozpatrzenia złożonych wniosków.

 Wnioski o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej dostępne są na stronie internetowej www.praca.swidnica.pl oraz w siedzibie Urzędu (pokój nr 20).

Nabór wniosków na dotacje z Europejskiego Funduszu Społecznego:

Projekt przewiduje objęcie uczestników wsparciem w formie środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności.

Oznacza to, że w kalkulacji kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz szczegółowej specyfikacji wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania obowiązkowo należy przewidzieć koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności.

 Zaplanowana liczba dotacji – 11

 Średnia kwota dotacji – 17.000,00 zł.

 Do udziału w projekcie w szczególności zaproszone są osoby:

– w wieku 15-30 lat,

Preferowane będą osoby bezrobotne z wykształceniem zasadniczym zawodowym, zainteresowane prowadzeniem działalności gospodarczej zgodnej z ich wykształceniem.

 UWAGA!

 O środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach EFS nie mogą ubiegać się osoby, które w latach ubiegłych uczestniczyły w projekcie „Odkryj swój kapitał”.

 Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy zastrzega sobie możliwość wstrzymania naboru, w sytuacji złożenia wniosków na kwotę przekraczającą środki przewidziane na finansowanie w/w formy wsparcia, zaś w przypadku nie otrzymania przedmiotowych środków możliwość negatywnego rozpatrzenia złożonych wniosków.

 Wnioski o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej dostępne są na stronie internetowej www.praca.swidnica.pl, w siedzibie Urzędu (pokój nr 20) oraz w Filiach Urzędu w Świebodzicach i Strzegomiu.

Poprzedni artykułMistrzowskie trio już dziś
Następny artykułDni Gór z niespodzianką rozpoczęte [FOTO]