Strona główna Temat dnia Jak podzielić ponad 2 miliardy złotych? Masz głos

Jak podzielić ponad 2 miliardy złotych? Masz głos

11

Z nowego budżetu unijnego Dolny Śląsk dostanie ponad 2 miliardy złotych. Na co wydać te środki? Głos ma każdy mieszkaniec województwa. 28 października rozpoczęły się konsultacje, które potrwają 35 dni.

pieniądze1

Dolny Śląsk w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 może liczyć na 2 mld 19 mln 400 tys euro. Dodatkowo kwota ta w roku 2014 zostanie powiększona o ok. 13% w wyniku zastosowania najnowszego „wskaźnika cen bieżących” wyliczanego przez Główny Urząd Statystyczny. Oznacza to, że w sumie na nowy  Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 dla naszego regionu przeznaczone zostanie niemal 2 mld 300 mln euro.

 W poprzedniej perspektywie finansowej na lata 2007-2013 łączna kwota środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego wynosiła ok. 1 mld 692 mln euro. Oznacza to, że w nowym okresie programowania Dolny Śląsk dysponować będzie kwotą większą o ponad 608 mln euro.

 Każdy mieszkaniec Dolnego Śląska za pomocą formularza może zgłosić swoje uwagi do projektu podziału środków unijnych, który można znaleźć TU. Zgodnie z propozycją Zarządu Województwa Dolnośląskiego opartą na wytycznych Komisji Europejskiej, pieniądze unijne mogą zostać podzielone w następujący sposób:

 OŚ PRIORYTETOWA 1 – PRZEDSIĘBIORSTWA I INNOWACJE – około 338,4 mln euro

Priorytety inwestycyjne:

 1. finansowanie prac badawczo-rozwojowych
 2. wspieranie rozwoju zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach
 3. tworzenie i rozwijanie inkubatorów przedsiębiorczości
 4. wzmacnianie międzynarodowej współpracy gospodarczej dolnośląskich firm i zwiększenie ich aktywności na rynkach zagranicznych
 5. finansowanie inwestycji poprawiających konkurencyjność firm, zapewniających ich rozwój oraz tworzących trwałe miejsca pracy

 OŚ PRIORYTETOWA 2 – TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE – około  28,2 mln euro

Priorytety inwestycyjne:

 1. Realizowane będą projekty zakładające rozwój elektronicznych usług publicznych z zakresu e-administracji, e-zdrowia, e-edukacji, e-kultury, e-turystyki

OŚ PRIORYTETOWA 3 – GOSPODARKA NISKOEMISYJNA – 289 mln euro

Priorytety inwestycyjne:

 1. Inwestycje prowadzące do obniżenia emisji zanieczyszczeń do powietrza
 2. przedsięwzięcia podnoszące efektywność energetyczną budynków w przedsiębiorstwach, budynkach publicznych i  sektorze mieszkaniowym
 3. budowa infrastruktury do wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych
 4. zrównoważony transport – np. budowa ścieżek rowerowych w miastach

OŚ PRIORYTETOWA 4 – ŚRODOWISKO I ZASOBY – 140,9 mln euro

Priorytety inwestycyjne:

 1. budowy infrastruktury do selektywnego zbierania, składowania i unieszkodliwiania odpadów oraz wdrażania technologii odzysku i recyklingu odpadów
 2. budowa zbiorczych systemów kanalizacji i punktowych przydomowych oczyszczalni ścieków
 3. wyposażenie parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody
 4. budowa ścieżek rowerowych na terenach atrakcyjnych turystycznie
 5. rewitalizacja zdegradowanych miejskich terenów, w szczególności na obszarach poprzemysłowych, powojskowych i popegeerowskich.
 6. budowa systemów i urządzeń małej retencji. Możliwy będzie także zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof.

OŚ PRIORYTETOWA 5 – TRANSPORT – 394,7 mln euro

Priorytety inwestycyjne:

 1. 1.       modernizacja  dworców i torów kolejowych
 2. 2.       zakup taboru kolejowego
 3. 3.       remonty dróg w województwie

OŚ PRIORYTETOWA 6 – INFRASTRUKTURA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ – 162,1 mln euro

Priorytety inwestycyjne:

 1. tworzenie domów pomocy społecznej czy hospicjów, ale również miejsc opieki nad dziećmi
 2. budowa i remonty szpitali i sanatoriów. Ma to ułatwić dostęp do lekarzy onkologów, ortopedów, rehabilitantów, psychiatrów i geriatrów
 3. przystosowanie istniejących budynków na potrzeby działalności społecznej i zdrowotnej oraz odnowa zabytkowych budynków mieszkalnych

OŚ PRIORYTETOWA 7 – INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA – 56,4 mln euro

Priorytety inwestycyjne:

 1. tworzenie i wyposażanie przedszkoli
 2. wyposażenie nowoczesnych laboratoriów techniczno-przyrodniczych w szkołach. Dodatkowo wspierane będą inwestycje poprawiające dostęp szkół dla uczniów niepełnosprawnych.
 3. tworzenie i rozwój centrów kształcenia zawodowego oraz wyposażenie szkół zawodowych w nowoczesny sprzęt zapewniający wysoką jakość kształcenia.

OŚ PRIORYTETOWA 8 – RYNEK PRACY– 256 mln euro

Priorytety inwestycyjne:

 1. szkolenia dla bezrobotnych umożliwiające podnoszenie lub zmianę kwalifikacji albo umożliwienie im zdobycia doświadczenia zawodowego w miejscu pracy
 2. doradztwo, szkolenia oraz usługi finansowo-prawne skierowane do osób pragnących rozpocząć własną działalność gospodarczą.
 3. wspieranie inwestycji umożliwiających godzenie życia zawodowego i prywatnego – wspieranie usług opieki nad dziećmi i  osobami zależnymi,
 4. podniesienie kwalifikacji pracowników zgodnie z potrzebami firm, wsparcie pracowników zwalnianych.
 5. przekwalifikowanie osób starszych pracujących w trudnych warunkach

OŚ PRIORYTETOWA 9 – WŁĄCZENIE SPOŁECZNE – 121,9 mln euro

 1. aktywizacja osób niepełnosprawnych, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną, ale też więźniów, osób w zakładach poprawczych czy Romów.
 2. zwiększenie dostępu i poprawienie jakości usług społecznych (pomocy społecznej, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej)
 3. Wspieranie gospodarki społecznej –  szkolenia, doradztwo indywidualne i grupowe, w tym doradztwo prawne, biznesowe i finansowe.

OŚ PRIORYTETOWA 10 – EDUKACJA I NAUKA – 152,4 euro

Priorytety inwestycyjne:

 1. Zapewnienie równego dostępu do edukacji przedszkolnej – nie tylko tworzenie nowych miejsc w przedszkolach, ale też wspieranie zajęć rozwijających kreatywność i przedsiębiorczość, oraz pobudzających ciekawość świata.
 2. Zapewnienie równego dostępu do edukacji podstawowej i gimnazjalnej – wspieranie nauki języków obcych, nauk techniczno-przyrodniczych i cyfrowych. Tworzenie centrów dziennego pobytu dla dzieci i młodzieży, umożliwiających rozwijanie zainteresowań i uzdolnień czy pokonywanie trudności szkolnych
 3. dostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy i zwiększenie oferty dodatkowych zajęć z języków obcych, nauk techniczno-przyrodniczych czy nowych technologii
 4. podniesienie jakości kształcenia
 5. wspieranie uczenia się przez całe           życie  – skierowanie do dorosłych chcących podnieść swoje umiejętności w zakresie języków obcych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych.

 

Poprzedni artykułTriumf w Bielawie
Następny artykułKoryto rzeki znów zatarasowane