Strona główna Bez kategorii Sesja absolutoryjna w powiecie

Sesja absolutoryjna w powiecie

7

Rada Powiatu Świdnickiego będzie obradować nad wykonaniem budżetu w 2012 roku i zadecyduje, czy udzielić zarządowi absolutorium. Wśród tematów znalazły się również sprawozdania finansowe świdnickiego szpitala i pogotowia ratunkowego oraz plan szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w powiecie. Radni będą głosować także nad wnioskiem o wyrażenie zgody na rozwiązanie przez prezydenta Świdnicy umowy o pracę z dyrektorem świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Sesja rozpocznie się dzisiaj, 26 czerwca o godzinie 15.00 w sali narad USC w Świdnicy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XXVIII sesji Rady Powiatu w Świdnicy.
 2. Stwierdzenie prawomocności sesji.
 3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 5. Przyjęcie protokołu XXVII sesji Rady Powiatu.
 6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8.  Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za

       2012 rok i absolutorium dla Zarządu Powiatu w Świdnicy:

a)    przedstawienie sprawozdania zarządu z wykonania budżetu za 2012 rok,

b)   przedstawienie opinii składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok,

c)    przedstawienie sprawozdania finansowego,

d)   przedstawienie opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego,

e)    przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego,

f)    przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu,

g)   przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Świdnicy,

h)   przedstawienie opinii składu orzekającego RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Świdnicy,

i)     podjęcie uchwał w sprawie:

         – zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu na

2012  rok,

        – absolutorium dla Zarządu Powiatu w Świdnicy z tytułu wykonania budżetu powiatu na rok

       2012.

 1. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmiany budżetu powiatu na 2013 rok,

b)      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdnickiego,

c)      zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świdnickiego,

d) określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Powiat Świdnicki,

e) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.,

f) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.,

g)  ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Świdnicki, i określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków ich przyznawania,

h)  ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na terenie Powiatu Świdnickiego,

i)  przystąpienia do realizacji projektu „W sieci”- modernizacja systemu doskonalenia nauczycieli Powiatu Świdnickiego numer WND-POKL.03.05.00-00-216/12

j) wyrażenia zgody/nie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem z radnym Rady Powiatu w Świdnicy Panem Edmundem Frączakiem.

 1. Wnioski i oświadczenia.
 2. Informacje dla radnych.
 3. Zamknięcie obrad XXVIII sesji Rady Powiatu w Świdnicy.
Poprzedni artykuł„Współzawodnictwo szkolne” podsumowane
Następny artykułPodpalili plantację marihuany [FOTO]