Strona główna Wydarzenia Gmina Świdnica Opłata zależna od liczby mieszkańców

Opłata zależna od liczby mieszkańców

6

Na nadzwyczajnej sesji  radni gminy Świdnica zadecydowali, że opłata za odpady będzie uzależniona od liczby mieszkańców. Im więcej osób, tym mniejsza stawka. Nowe opłaty będą obowiązywały po wejściu w życie ustawy śmieciowej.

W uchwale dokonano wyboru metody uzależniającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość, ze zróżnicowaniem stawki w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość. –  Metoda ta bardziej realnie odzwierciedla rzeczywistą ilość odpadów wytwarzanych przez mieszkańców nieruchomości. Wprowadzenie tego zróżnicowania spowoduje odciążenia finansowe rodzin wieloosobowych i urealni koszty odbioru w stosunku do ilości wytwarzanych odpadów komunalnych – mówi wójt gminy Teresa Mazurek.

Uchwała Nr XLI/298/2013

Rady Gminy Świdnica

z dnia 7 marca 2013 r. /fragment/

 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

1. 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, ustalana jest na podstawie metody wskazanej w art. 6 j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), to jest w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, z zastosowaniem zróżnicowania stawki opłaty w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość.

2. Opłata, o której mowa w ust. 1, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 16,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

2.  Jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się niższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, to jest :

1)      8,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli liczba tychże mieszkańców wynosi od 1 osoby do 4 osób, od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość;

2)      7,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli liczba tychże mieszkańców wynosi od 5 osób do 9 osób, od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość;

3)      6,50 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli liczba tychże mieszkańców wynosi 10 osób i więcej, od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

§ 3. 1. Dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, ustala się stawkę opłaty za pojemnik:

1)      14,00 zł za każdy pojemnik o pojemności 120 l;

2)      28,00 zł za każdy pojemnik o pojemności 240 l;

3)      120,00 zł  za każdy pojemnik o pojemności 1100 l;

4)      500,00 zł  za każdy pojemnik KP-7.

2. Jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się niższą stawkę opłaty za pojemnik:

1)     10,00 zł za każdy pojemnik o pojemności 120 l;

2)     20,00 zł za każdy pojemnik o pojemności 240 l;

3)     90,00 zł za każdy pojemnik o pojemności 1100 l;

4)     400,00 zł za każdy pojemnik KP-7.

 

 

 

Poprzedni artykułDziś świętują kobiety [VIDEO]
Następny artykułO palmę pierwszeństwa