Strona główna Polityka Zadecydują o aquaparku i in vitro

Zadecydują o aquaparku i in vitro

7

Gorące obrady Rady Miejskiej Świdnicy zapowiadają się na najbliższy piątek, 15 lutego. Wśród wielu uchwał są dwie, które mogą wywołać gorącą dyskusję. Pierwsza dotyczy projektu obywatelskiego w sprawie przyszłości Inwestycji Świdnickich, a co za tym idzie – aquaparku, druga, programu zdrowotnego dla rodzin dotkniętych bezpłodnością.

Projekt uchwały obywatelskiej, uchylającej zgodę na likwidacje miejskiej spółki powołanej do budowy parku wodnego, powstał m.in. z inspiracji radnego Prawicy Rzeczpospolitej, Krzysztofa Lewandowskiego. Podpisało się pod nim ponad 300 osób, przeszedł weryfikację prawna, ale nie uzyskał poparcia Komisji Rozwoju Rady Miejskiej. 12 radnych deklaruje swój głos na „nie”. Kampanie na rzecz poparcia uchwały prowadzi prezydent Świdnicy, Wojciech Murdzek, który mówi wprost – wraz z likwidacją Inwestycji Świdnickich niemożliwa będzie budowa aquaparku.

Z kolei projekt uchwały, na mocy której bezpłodne pary ze Świdnicy mogłyby uzyskać dofinansowanie z budżetu miasta do zabiegu in vitro, zgłosił klub radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Radni SLD chcą, by Świdnica przyjęła program zdrowotny dla leczenia niepłodności metodą pozaustrojową na lata 2014-2016. Powołują się na przykład Częstochowy, gdzie w 2012 roku takim programem objęto 36 par małżeńskich, a dofinansowanie do jednego zabiegu wyniosło 3 tysiące złotych. Projekt przeszedł pozytywną weryfikacje prawną. Nie popiera go prezydent, twierdząc, że in vitro nie leży w kompetencjach samorządu.

Sesja rozpocznie się 15 lutego o godzinie 11.00 w sali narad USC w Świdnicy.

  PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie XXIV sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku XXIV sesji Rady Miejskiej.

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

4. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miejskiej.

5. Przedstawienie i przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Świdnicy na 2013 rok.

6. Uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy dla terenu Dworca Kolejowego Kraszowice – (zał. nr 1, proj. XXIV/13).

7. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „ulicy Leśnej” –

(zał. nr 1, proj. XXIV/15).

8. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Miejskiej w Świdnicy za 2012 rok:

– Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa

– Komisji Kultury, Sportu i Współpracy Międzynarodowej

– Komisji Oświaty

– Komisji Budżetu i Finansów

– Komisji Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury

– Komisji Rewizyjnej.

9. Przedstawienie planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Świdnicy na 2013 rok:

– Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa

– Komisji Kultury, Sportu i Współpracy Międzynarodowej

– Komisji Oświaty

– Komisji Budżetu i Finansów

– Komisji Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury.

10. Przedstawienie i przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok- (zał. nr 1,

proj. XXIV/6).

11. Stan nawierzchni dróg w mieście Świdnicy – ocena, potrzeby, zamierzenia.

12. Stan nawierzchni ciągów pieszych w mieście Świdnicy – ocena, potrzeby, zamierzenia.

13. Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie – (zał. nr 1, proj. XXIV/: 2-5, 7-16).

14. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 21.12.2012 r.

15. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.

16. Oświadczenia i sprawy organizacyjne.

17. Zakończenie XXIV sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

  Uwaga !

 Ok. godz. 15.00 godzinna przerwa.

 W godz. 16.00 – 16.30 – wystąpienia mieszkańców miasta (wg ustalonego porządku).

 Wykaz projektów uchwał na XXIV sesję Rady Miejskiej

 XXIV/2. W sprawie wyrażenia zgody na zbycie garażu położonego w Świdnicy przy ulicy generała Mariana Langiewicza.

 XXIV/3. W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego nr 01, mieszczącego się w budynku przy ulicy Westerplatte 50 w Świdnicy.

 XXIV/4. W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego nr 01, mieszczącego się w budynku przy ulicy Długiej 20 w Świdnicy.

 XXIV/5. Zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej Administracja Budynków Komunalnych „Nieruchomości Świdnickie” w zakład budżetowy Miejski Zarząd Nieruchomości.

 XXIV/6. W sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok.

 XXIV/7. W sprawie ustalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2013.

 XXIV/8. W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części działki nr 1103 w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej.

 XXIV/9. Zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji programu pod nazwą „Lokalny Program Rewitalizacji Zdegradowanych Obszarów Miejskich Świdnicy (Podprogram 2)” .

 XXIV/10. W sprawie zmiany budżetu.

 XXIV/11. W sprawie podjęcia działań mających na celu opracowanie programu zdrowotnego dla leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Świdnicy w latach 2014-2016.

 XXIV/12. Uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Inwestycje Świdnickie” z siedzibą w Świdnicy.

 XXIV/13. W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy dla terenu Dworca Kolejowego Kraszowice.

 XXIV/14. Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy.

 XXIV/15. W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „ulicy Leśnej”.

 XXIV/16. W sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Świdnica w 2013 r.”


Poprzedni artykułWygrana Karoliny w drugim sparingu
Następny artykułPrawie 2000 interwencji