Strona główna Polityka Dofinansowanie do in vitro w Świdnicy?

Dofinansowanie do in vitro w Świdnicy?

56

Projekt uchwały, na mocy której bezpłodne pary ze Świdnicy mogłyby uzyskać dofinansowanie z budżetu miasta do zabiegu in vitro, zgłosił klub radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Poinformował o tym na swoim blogu przewodniczący, Janusz Solecki.

Radni SLD chcą, by Świdnica przyjęła program zdrowotny dla leczenia niepłodności metodą pozaustrojową na lata 2014-2016. Powołują się na przykład Częstochowy, gdzie w 2012 roku takim programem objęto 36 par małżeńskich, a dofinansowanie do jednego zabiegu wyniosło 3 tysiące złotych.

Projekt uchwały został dzisiaj skierowany do Komisji Spraw Społecznych i Komisji Budżetu Rady Miejskiej.Jak informuje Janusz Solecki, jest już pozytywna ocena pw. formalnym radców prawnych. Potrzebna jest jeszcze opinia prezydenta miasta. – Uważam, że problem jest i należy o tym rozmawiać – mówi Joanna Gadzińska, przewodnicząca świdnickiej Rady Miejskiej. – Znam wiele osób, które borykają się z problemem bezpłodności, zastanawiam się tylko, czy ta sprawa nie powinna zostać rozwiązana na poziomie krajowym? Oczywiście projekt  trafi pod obrady Rady Miejskiej.

– To nie jest sprawa, którą powinien rozpatrywać samorząd gminny – mówi prezydent Świdnicy Wojciech Murdzek. – Dofinansowanie metody in vitro nie leży w naszych kompetencjach. To jest zadanie dla państwa, które powinno sprawę rozwiązać ustawowo. Samorządom wciąż przybywa obowiązków od rządu, a nie idą za tym fundusze, więc potrzeb, a w ślad za tym wydatków i tak mamy dużo.

Uzasadnienie do projektu uchwały, przygotowanej przez radnych SLD:

W Polsce narasta problem bezpłodności. Niepłodność jest problemem zdrowotnym, wieloaspektowym, wymagającym pomocy medycznej. Jest zjawiskiem nasilającym się od kilkudziesięciu lat. Jest szczególną chorobą, ponieważ dotyka młodych ludzi w okresie ich największej aktywności, wywiera silnie negatywny wpływ na funkcjonowanie rodziny, stan emocjonalny pary, jej funkcjonowanie społeczne i zawodowe. Niepłodność została uznana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) za chorobę społeczną o kodach ICD-10: N46, N97.Nie mogąc uzyskać potomstwa w zamierzonym czasie i wymiarze, pary dotknięte problemem niepłodności oczekują pomocy medycznej w tym zakresie. Niepłodne pary powinny uzyskać należytą pomoc w zakresie wszelkich kwestii medycznych, psychologicznych i społecznych.

 Wg epidemiologów 60-80 mln par na świecie (wg danych WHO) dotkniętych jest stale lub okresowo problemem niepłodności. W społeczeństwach krajów wysoko rozwiniętych częstość niepłodności jest szacowana na 10 – 12% populacji. W Polsce, pomimo braku dokładnych badań populacyjnych, odsetek ten jest podobny, a wielkość populacji dotkniętej problemem niepłodności sięga około 1,2 – 1,3 mln par.

 Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 5, Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. „o samorządzie gminnym” ochrona zdrowia należy do zadań własnych gminy. Ponadto zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy „o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych” do zadań własnych gminy w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej należy między innymi opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy.

Według różnych źródeł w Polsce problem niepłodności dotyczy 10-15% populacji. Można zatem przyjąć, iż niepłodnością jest dotknięte około miliona par, z czego populacji Świdnicy problem ten może dotyczyć w analogicznych proporcjach.

Uwzględniając powyższe, w myśl art. 48 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych można i należy opracować program zdrowotny dla leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Świdnicy w latach 2014-2016. Zgodnie z cytowanym wyżej art. 48 ustawy, programy zdrowotne mogą opracowywać, wdrażać, realizować i finansować ministrowie, jednostki samorządu terytorialnego lub Fundusz. W szczególności programy te dotyczą ważnych zjawisk epidemiologicznych i istotnych problemów zdrowotnych dotyczących całej lub określonej grupy świadczeniobiorców przy istniejących możliwościach ich eliminowania bądź ograniczania. Programy zdrowotne mogą być realizowany w okresie jednego roku albo wielu lat.

 Leczenie niepłodności metodami zapłodnienia pozaustrojowego nie jest finansowane przez system powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych, co w znacznym stopniu ogranicza dostęp ubezpieczonych do tego typu świadczeń.Z uwagi na brak dofinansowania ze środków publicznych do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego i wysokie koszty zastosowania metody zapłodnienia pozaustrojowego spoczywające wyłącznie na pacjentach, uzasadnioną implikacją do opracowania i wdrożenia programu jest zapewnienie równego dostępu wszystkim mieszkańcom Świdnicy do usług medycznych w zakresie leczenia niepłodności i wsparcie niepłodnych par dofinansowaniem do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego. Należy zauważyć, że metody te bardzo często stanowią jedyną drogę do uzyskania potomstwa.

 Leczeniem niepłodności z wykorzystaniem metod rozrodu wspomaganego medycznie zajmuje się obecnie w Polsce ok. 47 podmiotów leczniczych, z czego około 30 prowadzi leczenie metodami zapłodnienia pozaustrojowego. Wysoki koszt przedmiotowych zabiegów (kilka tysiącu złotych) czyni jednak świadczenia te niedostępnymi dla większości potrzebujących par.

 Jednym z prekursorów wśród miast polskich, które opracowało i realizuje program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego jest Częstochowa. Koszt opracowania programu wyniósł tam ok. 6 tys. zł. W programie przyjęto wysokość  dofinansowania do jednej pary 3 tys. zł. Program opracowano na lata 2012-1014. Do programu w 2012r zakwalifikowano 36 par małżeńskich. Kryteria zakwalifikowania do programu realizowanego w Częstochowie, to:

wiek kobiety mieści się w przedziale 20-37 lat w/g rocznika urodzenia,

zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez Realizatora Programu, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu,

– poddały się wcześniej leczeniu niższego rzędu, które zakończyło się niepowodzeniem lub posiadają bezpośrednie wskazania do zapłodnienia pozaustrojowego,

– pozostają w związku małżeńskim,

posiadają zameldowanie stałe na terenie Częstochowy przynajmniej od roku.

 Oczekuje się, że dzięki opracowaniu i wdrożeniu programu nastąpi:

obniżenie odsetka par bezdzietnych w populacji świdnickiej,

zapewnienie najwyższego standardu leczenia pacjentom,

zwiększenie skuteczności leczenia,

– obniżenie kosztów ponoszonych przez pacjentów,

– a także zmniejszenie niekorzystnych trendów demograficznych.

Poprzedni artykułUderzył w robotników drogowych [FOTO]
Następny artykułCo grają w kinie? [REPERTUAR]