Strona główna Polityka Śmieciowej rewolucji ciąg dalszy

Śmieciowej rewolucji ciąg dalszy

0

Kolejne uchwały, dotyczące wprowadzenia zmian w gospodarowaniu odpadami, będą głosowali radni na najbliższej sesji. Obrady wyjątkowo zaplanowano na czwartek. Sesja Rady Miejskiej w Świdnicy rozpocznie się 25 października o godzinie 15.00 w sali narad USC.

      PORZĄDEK OBRAD:

 

 1. Otwarcie XXI sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku XXI sesji Rady Miejskiej.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Miejskiej.
 5. Sprawozdanie z realizacji strategii „Świdnica w perspektywie pokoleniowej”.
 6. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych składanych przez Radnych.
 7. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych Prezydentowi Miasta Świdnicy.
 8. Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie – (zał. nr 1, proj. XXI/: 1-10).
 9. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 28.09.2012 r.
 10. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.
 11. Oświadczenia i sprawy organizacyjne.
 12. Zakończenie XXI sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

Wykaz projektów uchwał na XXI sesję Rady Miejskiej

XXI/1. W sprawie przeznaczenia do zbycia  gruntu  położonego przy  ulicy Trzeboszańskiej
w Świdnicy.

XXI/2. W sprawie przystąpienia Gminy Miasto Świdnicy do Związku Miast Polskich.

XXI/3. W sprawie zmian w budżecie.

XXI/4. W sprawie podziału Gminy Miasto Świdnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

XXI/5. Zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Świdnica.

XXI/6. Zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

XXI/7. Zmieniająca uchwałę w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych.

XXI/8. W sprawie wyrażenia zgody na zbycie garażu położonego w Świdnicy przy ulicy  Jarzębinowej.

XXI/9. Zmieniająca uchwały w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania w Świdnicy oraz wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie miasta Świdnica oraz w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego gminnych dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Świdnica.

XXI/10. W sprawie rozpatrzenia skargi Pana Henryka Kosiorowskiego na Prezydenta Miasta Świdnicy w sprawie zarządzania Rynkiem w Świdnicy.

 

 

 

Poprzedni artykułTrzecia siła polskiego szczypiorniaka zawita do Świdnicy!
Następny artykułW procesji dla patrona Świdnicy