Strona główna Polityka Radnych wybierzemy inaczej

Radnych wybierzemy inaczej

5

W 2014 roku po raz pierwszy w Polsce radnych do rad gmin mieszkańcy będą wybierać w okręgach jednomandatowych. Na najbliższej zaplanowanej na piątek, 28 września sesji Rada Miejska w Świdnicy zadecyduje o podziale miasta. Projekt zakłada utworzenie 23 okręgów, czyli tyle, ilu jest radnych miejskich.

Okręgi muszą zostać utworzone przede wszystkim na podstawie liczby mieszkańców i wyborców. W przygotowanej propozycji najmniejszy okręg liczy 2313 osób, największy 2 743 osoby. Jak ma zostać podzielona Świdnica, widać na zdjęciu:

Głosowanie w okręgach jednomandatowych jest uważane za najprostsze, jednak ma wielu przeciwników. Przede wszystkim partiom politycznym i ugrupowaniom znacznie trudniej będzie wprowadzić duże reprezentacje własnych radnych, a co za tym idzie – rządzić samodzielnie lub tworzyć koalicje. Na wybór mają znacznie większe szanse osoby nie związane z żadna organizacją, a popularne wśród mieszkańców.

Podczas najbliższej sesji radni będą dyskutować także nad wieloletnim programem gospodarowania zasobem mieszkaniowym Świdnicy oraz nad wynikami kontroli finansowo-kadrowej, którą w Muzeum Dawnego Kupiectwa przeprowadziła Komisja Rewizyjna. Początek sesji o godzinie 11.00 w sali narad USC w Świdnicy.

PORZĄDEK OBRAD:

 

 1. Otwarcie XX sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku XX sesji Rady Miejskiej.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miejskiej.
 5. Przedstawienie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Miasto Świdnica na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu – (proj. XX/4).
 6. Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie – (zał. nr 1, proj. XIX/: 1,2,5,6 oraz XX/: 1-3,5-10).
 7. Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania z kontroli „Kadry, budżet, celowość
  i zasadność wydawanych środków w Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy w  latach 2010-2011” dokonanej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Świdnicy.
 8. Przedstawienie i przyjęcie Stanowiska Rady Miejskiej w Świdnicy w sprawie wsparcia działań Starosty Świdnickiego w zakresie utworzenia na terenie Powiatu Świdnickiego zakładu opiekuńczo-leczniczego.
 9. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 20.08.2012 r.
 10. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.
 11. Oświadczenia i sprawy organizacyjne.
 12. Zakończenie XX sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

 

Uwaga ! 

 • Ok. godz. 15.00 godzinna przerwa.
 • W godz. 16.00 – 16.30 – wystąpienia mieszkańców miasta (wg ustalonego porządku)

 

Wykaz projektów uchwał na XX sesję Rady Miejskiej

XIX/1. W sprawie przyjęcia  wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Świdnica na lata 2012 – 2016.

XIX/2. Zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych jako odrębnych nieruchomości, w budynkach stanowiących własność Miasta Świdnicy.

XIX/5. W sprawie udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości  gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w  drodze bezprzetargowej.

 XIX/6. W sprawie sprzedaży na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. w Krakowie, Oddział  w Wałbrzychu, prawa własności działki numer 68/4, położonej w Świdnicy przy ulicy Podchorążych zabudowanej obiektem stacji transformatorowej.

XX/1. Zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świdnickiemu na realizację zadania inwestycyjnego w obiekcie przy ul. Wałbrzyskiej 15 w Świdnicy, będącym siedzibą jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

XX/2. W sprawie zmiany kategorii niektórych dróg w Świdnicy.

XX/3. W sprawie zmiany składu osobowego stałych komisji  Rady Miejskiej w Świdnicy.

 XX/4. W sprawie podziału Gminy Miasto Świdnica  na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych
w każdym okręgu.

XX/5. W sprawie zmiany  budżetu.

XX/6. Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy.

XX/7. Zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu pod nazwą Debiut Gospodarczy”.

XX/8. W sprawie wyrażenia zgody na zbycie garażu położonego w Świdnicy przy ulicy  Jarzębinowej.

XX/9. W sprawie wyrażenia zgody na najem na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego oraz nabycia w formie darowizny przez Gminę Miasto Świdnica prawa własności lokalu mieszkalnego.

XX/10. W sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Świdnicy.

 

 

 

 

 

 

Poprzedni artykułKomety zagrają w Bolku
Następny artykułSkazany na śmierć