Czy będzie absolutorium dla prezydenta Murdzka?

  6

  Na piątek, 29 czerwca zaplanowano obrady Rady Miejskiej w Świdnicy. Sesja rozpocznie się tym razem o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 47 (budynek Urzędu Stanu Cywilnego).

  Tematem sesji będzie m. in. rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok i udzielenie prezydentowi Świdnicy absolutorium.

  PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie XVIII sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.

  2. Przedstawienie porządku XVIII sesji Rady Miejskiej.

  3. Przyjęcie protokołów z XV i XVI sesji Rady Miejskiej.

  4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

  5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok i udzielenie Prezydentowi Miasta Świdnicy absolutorium:

  a) wystąpienie Prezydenta Miasta w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 r.,

  b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Świdnica za 2011r., przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Świdnicy w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Świdnicy oraz sprawozdania finansowego, przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Świdnicy za 2011 r.,

  c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,

  d) podjęcie uchwał w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu  za 2011 rok – (proj. XVIII/1),  udzielenia Prezydentowi Miasta Świdnicy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok – (proj. XVIII/2).

  6. Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania z kontroli „Kadry, budżet, celowość i zasadność wydawanych środków w Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy w  latach 2010-2011” dokonanej przez Komisję Rewizyjną.

  7. Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie – (zał. nr 1, proj. XVIII/: 3-9).

  8. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 25.05.2012 r.

  9. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.

  10. Oświadczenia i sprawy organizacyjne.

  11. Zakończenie XVIII sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

   

  Przewodnicząca Rady Miejskiej

  Joanna Gadzińska

   

  W godz. 16.00 – 16.30 – wystąpienia mieszkańców miasta (wg ustalonego porządku).

  Na podstawie art. 25 ust. 3 ww. ustawy niniejsze zaproszenie stanowi podstawę do zwolnienia Radnego od pracy zawodowej, w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów gminy.

  Załącznik nr 1

  Wykaz projektów uchwał na XVIII sesję Rady Miejskiej

  XVIII/1. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania

  z wykonania budżetu za 2011 rok.

  XVIII/2. W sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Świdnicy absolutorium z tytułu wykonania budżetu  za 2011 rok.

  XVIII/3. Zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres dłuższy niż 3 lata, gruntów stanowiących własność miasta Świdnicy zabudowanych obiektami pawilonów handlowo – usługowych wybudowanych ze środków własnych dzierżawców.

  XVIII/4. W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego nr 02, mieszczącego się w budynku przy ul. Rynek 10-10A w Świdnicy.

  XVIII/5. W sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy.

  XVIII/6. Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy.

  XVIII/7. W sprawie zmiany  budżetu.

  XVIII/8. Zmieniająca uchwałę w sprawie taryfy opłat i zasad odpłatności za usługi przewozowe  transportu  zbiorowego organizowane przez Gminę Miasto Świdnica.

  XVIII/9. W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego nr 01, mieszczącego się w budynku przy Placu Kombatantów 2 w Świdnicy.

  Poprzedni artykułTrzy dni z teatrem na bruku [PROGRAM]
  Następny artykułOzdobne krzewy padły łupem złodziei [ZDJĘCIA]