Władza nie tylko w rękach radnych

  6

  Po dwóch nieudanych próbach świdnickim radnym nareszcie udało się w czwartek, 12 kwietnia, uchwalić zmieniony Statut Gminy Miasto Świdnica. Nowa, miejska konstytucja daje wszystkim mieszkańcom prawo do zgłaszania własnych projektów uchwał. Do tej pory inicjatywa uchwałodawcza należała do prezydenta, komisji RM, klubów radnych i 5 radnych. Teraz projekt może zgłosić każdy mieszkaniec, pod kilkoma warunkami.

  Po pierwsze, uchwała musi być zgodna z polskim prawem. Zgłaszający musi także zebrać 200 podpisów osób popierających pomysł oraz uzyskać pozytywną opinię prezydenta miasta.

  Inicjatywa uchwałodawcza

   § 25. 1. Inicjatywę uchwałodawczą posiadają:

  1) Prezydent;

  2) Komisje;

  3) Kluby Radnych;

  4) co najmniej 5 Radnych;

  5) co najmniej 200  mieszkańców  Świdnicy posiadających czynne  prawo wyborcze i wpisanych

      do stałego rejestru wyborców.

           2. Projekty uchwał przekazuje się  w formie pisemnej  Przewodniczącemu.

           3. Prezydent    zapewni   Radnym   możliwość   korzystania  z  obsługi  Urzędu   niezbędnej  do przygotowania projektu uchwały pod względem formalno-prawnym.

           4. Przewodniczący  ma obowiązek przekazać projekt do właściwej rzeczowo Komisji,

  chyba że Rada postanowi inaczej.

           5. Do  projektów   uchwał   wnoszonych  z inicjatywy Komisji, Klubów Radnych, Radnych oraz  mieszkańców  wymagana  jest opinia Prezydenta, którą odczytuje się na Sesji bezpośrednio po zapoznaniu Rady z projektem uchwały.

          6. Projekty uchwał są opiniowane co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego.

          7. Do projektów uchwał wnoszonych z inicjatywy mieszkańców dołącza się :

    1) listę  z  podpisami   co  najmniej   200  mieszkańców  Świdnicy  popierających przedkładany  

        projekt  uchwały,  zawierającą   na  każdej  stronie   tytuł   projektu   uchwały   oraz  w ujęciu

        tabelarycznym   następujące   dane:    imię  i  nazwisko,  adres  zamieszkania,  numer PESEL,

        własnoręczny podpis każdego z wnioskodawców;  

    2) wskazanie   maksymalnie    2 osób   ( imię i nazwisko)  upoważnionych   do reprezentowania

        mieszkańców  zgłaszających   projekt  uchwały  oraz  do przedstawienia projektu uchwały na

        posiedzeniach Komisji i Rady.

          8. Przewodniczący,  w  terminie  14  dni  od  otrzymania,  kieruje projekt uchwały, o którym mowa w ust.1  pkt 5, do Prezydenta  z wnioskiem o:

  1) dokonanie  weryfikacji  listy,  o  której  mowa  w ust.7 pkt 1, pod kątem zgodności z rejestrem

       wyborców;

  2) przeprowadzenia analizy prawnej  projektu uchwały;

  3) zaopiniowania   przez   Skarbnika   Miasta   Świdnicy   –   jeżeli   projekt   rodzi  zobowiązania

      finansowe, co do możliwości ich pokrycia i skutków dla budżetu Miasta.

         9.  Prezydent  przedstawia swoje stanowisko wraz z uzasadnieniem najpóźniej w terminie 30 dni  od otrzymania wniosku.

         10.Projekt uchwały nie jest kierowany pod obrady Rady, jeżeli nie zawiera określonej  w ust. 7 pkt 1 liczby podpisów, nie spełnia warunków formalno-prawnych lub nie jest możliwy do realizacji z przyczyn finansowych. Przewodniczący niezwłocznie informuje wnioskodawców  o przyczynach nie skierowania  projektu pod obrady Rady.         

         11.Przewodniczący  kieruje do zaopiniowania przez Komisje projekt uchwały, który spełnia wymogi   określone   w   ust. 8,  a   następnie  pod   obrady   Rady  w terminie 2 miesięcy od jego przedłożenia.

  Część radnych chciała do statutu wprowadzić także zapis o ograniczeniu czasu wypowiedzi radnych podczas sesji. Ten punkt spotkał się z najgorętszym sprzeciwem i został wykreślony. Mimo że projekt statutu był dyskutowany przez wiele miesięcy, nie uzyskał poparcia klubu radnych SLD. Został przyjęty 12 głosami koalicji.

  asz

  Poprzedni artykułNie nacieszył się nowym BMW
  Następny artykułJan Paweł II patronem Świdnicy