Władza nie tylko w rękach radnych

  6

  Po dwóch nieudanych próbach świdnickim radnym nareszcie udało się w czwartek, 12 kwietnia, uchwalić zmieniony Statut Gminy Miasto Świdnica. Nowa, miejska konstytucja daje wszystkim mieszkańcom prawo do zgłaszania własnych projektów uchwał. Do tej pory inicjatywa uchwałodawcza należała do prezydenta, komisji RM, klubów radnych i 5 radnych. Teraz projekt może zgłosić każdy mieszkaniec, pod kilkoma warunkami.

  Po pierwsze, uchwała musi być zgodna z polskim prawem. Zgłaszający musi także zebrać 200 podpisów osób popierających pomysł oraz uzyskać pozytywną opinię prezydenta miasta.

  Inicjatywa uchwałodawcza

   § 25. 1. Inicjatywę uchwałodawczą posiadają:

  1) Prezydent;

  2) Komisje;

  3) Kluby Radnych;

  4) co najmniej 5 Radnych;

  5) co najmniej 200  mieszkańców  Świdnicy posiadających czynne  prawo wyborcze i wpisanych

      do stałego rejestru wyborców.

           2. Projekty uchwał przekazuje się  w formie pisemnej  Przewodniczącemu.

           3. Prezydent    zapewni   Radnym   możliwość   korzystania  z  obsługi  Urzędu   niezbędnej  do przygotowania projektu uchwały pod względem formalno-prawnym.

           4. Przewodniczący  ma obowiązek przekazać projekt do właściwej rzeczowo Komisji,

  chyba że Rada postanowi inaczej.

           5. Do  projektów   uchwał   wnoszonych  z inicjatywy Komisji, Klubów Radnych, Radnych oraz  mieszkańców  wymagana  jest opinia Prezydenta, którą odczytuje się na Sesji bezpośrednio po zapoznaniu Rady z projektem uchwały.

          6. Projekty uchwał są opiniowane co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego.

          7. Do projektów uchwał wnoszonych z inicjatywy mieszkańców dołącza się :

    1) listę  z  podpisami   co  najmniej   200  mieszkańców  Świdnicy  popierających przedkładany  

        projekt  uchwały,  zawierającą   na  każdej  stronie   tytuł   projektu   uchwały   oraz  w ujęciu

        tabelarycznym   następujące   dane:    imię  i  nazwisko,  adres  zamieszkania,  numer PESEL,

        własnoręczny podpis każdego z wnioskodawców;  

    2) wskazanie   maksymalnie    2 osób   ( imię i nazwisko)  upoważnionych   do reprezentowania

        mieszkańców  zgłaszających   projekt  uchwały  oraz  do przedstawienia projektu uchwały na

        posiedzeniach Komisji i Rady.

          8. Przewodniczący,  w  terminie  14  dni  od  otrzymania,  kieruje projekt uchwały, o którym mowa w ust.1  pkt 5, do Prezydenta  z wnioskiem o:

  1) dokonanie  weryfikacji  listy,  o  której  mowa  w ust.7 pkt 1, pod kątem zgodności z rejestrem

       wyborców;

  2) przeprowadzenia analizy prawnej  projektu uchwały;

  3) zaopiniowania   przez   Skarbnika   Miasta   Świdnicy   –   jeżeli   projekt   rodzi  zobowiązania

      finansowe, co do możliwości ich pokrycia i skutków dla budżetu Miasta.

         9.  Prezydent  przedstawia swoje stanowisko wraz z uzasadnieniem najpóźniej w terminie 30 dni  od otrzymania wniosku.

         10.Projekt uchwały nie jest kierowany pod obrady Rady, jeżeli nie zawiera określonej  w ust. 7 pkt 1 liczby podpisów, nie spełnia warunków formalno-prawnych lub nie jest możliwy do realizacji z przyczyn finansowych. Przewodniczący niezwłocznie informuje wnioskodawców  o przyczynach nie skierowania  projektu pod obrady Rady.         

         11.Przewodniczący  kieruje do zaopiniowania przez Komisje projekt uchwały, który spełnia wymogi   określone   w   ust. 8,  a   następnie  pod   obrady   Rady  w terminie 2 miesięcy od jego przedłożenia.

  Część radnych chciała do statutu wprowadzić także zapis o ograniczeniu czasu wypowiedzi radnych podczas sesji. Ten punkt spotkał się z najgorętszym sprzeciwem i został wykreślony. Mimo że projekt statutu był dyskutowany przez wiele miesięcy, nie uzyskał poparcia klubu radnych SLD. Został przyjęty 12 głosami koalicji.

  asz