Zadecydują, czy będzie ulica Miłego Dnia

  15

  Już w najbliższy piątek, 24 lutego, świdniccy radni będą głosować nad nową nazwą dla ulicy nad rzeką. W konkursie, zorganizowanym przez Rank Progress, inwestora budującego galerię, zwyciężyła „Miłego Dnia”. Ostateczna decyzja należy jednak do Rady Miejskiej. Obrady rozpoczną się o godzinie 11.00 w Sali konferencyjnej USC.

  To nie jedyny temat, jakim zajmą się rajcy.

  PORZĄDEK OBRAD:

  1.      Otwarcie XIV sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.

  2.      Przedstawienie porządku XIV sesji Rady Miejskiej.

  3.      Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

  4.     Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Miejskiej.

  5.      Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie – (zał. nr 1, proj. XIV/: 1-16).

  6.      Przedstawienie planów pracy na 2012 rok:

  Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa

  Komisji Kultury, Sportu i Współpracy Międzynarodowej

  Komisji Oświaty

  Komisji Budżetu i Finansów

  Komisji Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury.

  7.      Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 29.12.2011 r.

  8.      Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.

  9.      Oświadczenia i sprawy organizacyjne.

  10.  Zakończenie XIV sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

  Ok. godz. 15.00 godzinna przerwa.

  W godz. 16.00 – 16.30 – wystąpienia mieszkańców miasta (wg ustalonego porządku).

  Wykaz projektów uchwał na XIV sesję Rady Miejskiej

  XIV/1. W sprawie wyrażenia zgody na zbycie dwóch garaży położonych w Świdnicy przy ulicy gen. Mariana Langiewicza i ulicy Mikołaja Kopernika.

  XIV/2. W  sprawie  wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Miasto Świdnica od Polskiego Związku Działkowców, w drodze rozwiązania umowy użytkowania wieczystego, nieruchomości gruntowej – działki nr 4/10 położonej w Świdnicy przy ulicy Ignacego Prądzyńskiego.

  XIV/3. W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy – ul. Ofiar Oświęcimskich.

  XIV/4. W sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Świdnicy oraz nadania jej statutu.

  XIV/5. W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokali użytkowych – stoisk handlowych w Miejskim Domu Handlowym przy Placu Grunwaldzkim 12 w Świdnicy .

  XIV/6. W sprawie nadania imienia Miejskiemu Przedszkolu Integracyjnemu nr 16
  w Świdnicy.

  XIV/7. W sprawie nadania nazwy ulicy w Świdnicy.

  XIV/8. W sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasto Świdnica.

  XIV/9. W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w granicach ulic Okulickiego – Skłodowskiej – Sybiraków
  w Świdnicy.

  XIV/10. Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy.

  XIV/11. W sprawie zmiany  budżetu.

  XIV/12. W sprawie przejęcia na własność Gminy Miasto Świdnica pojazdu usuniętego z pasa drogowego jako pojazd nieużytkowany.

  XIV/13. W sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających do Sądu Okręgowego w Świdnicy w kadencji 2012 – 2015.

  XIV/14. W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego, mieszczącego się w budynku przy ulicy  Westerplatte 7 w Świdnicy.

  XIV/15. W sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdnicy.

  XIV/16. W sprawie rozpatrzenia skargi Pani Bogumiły Głąbiak na działalność Dyrektora Miejskiego Zarządu Nieruchomości.

  Poprzedni artykułNarkotyki schował w pralce
  Następny artykułZrobiło się jaśniej