Dotacje na oczyszczalnie przydomowe

  3

  Mieszkańcy 4 miejscowości: Modliszowa, Pankowa, Stachowic i Wieruszowa mogą składać wnioski na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Łącznie na ten cel w tegorocznym budżecie gminy zarezerwowano 350 tys. zł.

  Gmina Świdnica wywiązując się z zadań własnych, do których należy między innymi kanalizowanie, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych poprzez przyjęcie powyższej uchwały, stwarza korzystne warunki  dla mieszkańców gminy, które stanowić będą  pomoc i jednocześnie zachętę do budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków Obecnie z 4 miejscowości wpłynęło 68  deklaracji. Uprawnionym do uzyskania dotacji na ten cel jest właściciel nieruchomości położonej w w/w miejscowościach, osoba fizyczna nie będąca przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w budynku mieszkalnym, przy którym zamierza wybudować przydomową oczyszczalnię– mówi wójt gminy Teresa Mazurek.

  30 grudnia 2011 r. Rada Gminy przyjęła uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie  budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Świdnica. Dotacja może być udzielona jeżeli,  przydomowa oczyszczalnia ścieków będzie budowana na obszarze, na którym nie przewiduje się, zgodnie z aktualnymi dokumentami planistycznymi lub programowymi gminy, budowy zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej, bądź też w przypadkach, w których podłączenie do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej jest z przyczyn technicznych niemożliwe bądź ekonomicznie nieuzasadnione.

  Wnioski będą rozpatrywane w terminach 31 marca, 30 czerwca i 31 sierpnia. W przypadku wyczerpania wszystkich środków z budżetu gminy przewidzianych na 2012 rok budżetowy, wnioski będą rozpatrywane w następnym roku budżetowym, pod warunkiem przeznaczenia w uchwale budżetowej środków na ten cel.

  Wnioski o udzielenie dofinansowania będą rozpatrywane według kolejności ich składania. Powinny one zawierać załączniki w postaci aktualnego wypisu z rejestru gruntów lub księgi wieczystej oraz mapę zasadniczą (sytuacyjno-wysokościową) nieruchomości, której wniosek dotyczy.

  Dotacja dla jednego przedsięwzięcia może być udzielana do wysokości:

  1. dla oczyszczalni wybudowanej na potrzeby jednej nieruchomości – 80% kosztów, nie więcej jednak niż 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych),
  2. dla oczyszczalni wybudowanej na potrzeby dwóch lub trzech sąsiadujących ze sobą nieruchomości, stanowiących własność różnych osób – 80% kosztów, nie więcej jednak niż 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych),
  3. dla oczyszczalni wybudowanej na potrzeby nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym stanowiącym współwłasność różnych osób – 80% kosztów, nie więcej jednak niż 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) pod warunkiem podłączenia wszystkich lokali do przydomowej oczyszczalni ścieków.

  Więcej na stronie internetowej Urzędu Gminy Świdnica.

  Poprzedni artykułDawców nie brakowało
  Następny artykułŚKPR przegrał w Przemyślu