Władza w ręce mieszkańców

  12

  Ten pomysł krążył wśród radnych od wielu lat. W obecnej kadencji odświeżył go Rafał Ząbczyk z Platformy Obywatelskiej i wygląda na to, że po miesiącach dyskusji udało się znaleźć porozumienie, dzięki któremu mieszkańcy na równi z radnymi i prezydentem będą mogli wpływać na lokalne prawo, inwestycje czy nazewnictwo ulic. Każdy Kowalski, jeśli zbierze 200 podpisów, będzie mógł zgłosić projekt uchwały.

  Zmiana została już zapisana w projekcie nowelizacji statutu Rady Miejskiej, który ma być głosowany podczas sesji 29 grudnia. – Jedyną wątpliwość budziła liczba osób, które muszą się podpisać pod obywatelskim projektem – wyjaśnia Rafał Ząbczyk. Początkowo mowa była o 500, stanęło na 200. – To bezpieczna liczba – przekonuje radny. – Z jednej strony wystarczy, by zebrali się mieszkańcy czteropiętrowego bloku mieszkalnego albo grupa przedsiębiorców, kupców czy sportowców, z drugiej nie pozwala, by pomysł zgłaszali dwaj sąsiedzi – dodaje radny. Jego zdaniem zmiana w statucie pozwoli na większe zaangażowanie mieszkańców w życie miasta. – Będą mieli szansę, by wpływać na lokalne prawo nie tylko co 4 lata podczas wyborów – mówi Ząbczyk. Nie obawia się przy tym, że nowe uprawnienia zaczną wykorzystywać ci, którym marzy się kariera w samorządzie. Jak pokazuje doświadczenie innych gmin i miast, inicjatywa obywatelska pojawia się raczej rzadko. W Dzierżoniowie, gdzie projekt uchwały od 2008 roku może zgłosić 50 osób, z tej okazji skorzystano zaledwie raz.

  Możliwość złożenia projektu uchwały obywatelskiej w Świdnicy  obwarowana jest także wymaganiami. Po pierwsze, musi być zgodny z prawem, po drugie zaopiniowany przez prezydenta. Nie będzie realizowany, jeśli w budżecie nie ma środków. – Jednak nawet jeśli przepadnie podczas głosowania, mieszkańcy będą mogli głośno zasygnalizować swoje potrzeby – zalety chwali radny Ząbczyk.

  asz

  Zapis w statucie brzmi tak:

  § 24. 1. Inicjatywę uchwałodawczą posiadają:

  1) Prezydent;

  2) Komisje;

  3) Kluby Radnych;

  4) co najmniej 5 Radnych;

  5) co najmniej 200  mieszkańców  Świdnicy posiadających czynne  prawo wyborcze i wpisanych do stałego rejestru wyborców.

  2. Projekty uchwał przekazuje się  w formie pisemnej  Przewodniczącemu.

  3. Prezydent    zapewni   Radnym   możliwość   korzystania  z  obsługi  Urzędu   niezbędnej  do przygotowania projektu uchwały pod względem formalno-prawnym.

  4. Przewodniczący  ma obowiązek przekazać projekt do właściwej rzeczowo Komisji, chyba że Rada postanowi inaczej.

  5. Do  projektów   uchwał   wnoszonych  z inicjatywy Komisji, Klubów Radnych, Radnych oraz  mieszkańców  wymagana  jest opinia Prezydenta, którą odczytuje się na Sesji bezpośrednio po zapoznaniu Rady z projektem uchwały.

  6. Projekty uchwał są opiniowane co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego.

  7. Do projektów uchwał wnoszonych z inicjatywy mieszkańców dołącza się :

  1) listę  z  podpisami   co  najmniej   200  mieszkańców  Świdnicy  popierających przedkładany projekt  uchwały,  zawierającą   na  każdej  stronie   tytuł   projektu   uchwały   oraz  w ujęciu tabelarycznym   następujące   dane:    imię  i  nazwisko,  adres  zamieszkania,  numer PESEL, własnoręczny podpis każdego z wnioskodawców;

  2) wskazanie   maksymalnie    2 osób   ( imię i nazwisko)  upoważnionych   do reprezentowania mieszkańców  zgłaszających   projekt  uchwały  oraz  do przedstawienia projektu uchwały na posiedzeniach Komisji i Rady.

  8. Przewodniczący,  w  terminie  14  dni  od  otrzymania,  kieruje projekt uchwały, o którym mowa w ust.1  pkt 5, do Prezydenta  z wnioskiem o:

  1) dokonanie  weryfikacji  listy,  o  której  mowa  w ust.7 pkt 1, pod kątem zgodności z rejestrem

  wyborców,

  2) przeprowadzenia analizy prawnej  projektu uchwały;

  3) zaopiniowania   przez   Skarbnika   Miasta   Świdnicy   –   jeżeli   projekt   rodzi  zobowiązania finansowe, co do możliwości ich pokrycia i skutków dla budżetu Miasta.

  9. Prezydent  przedstawia swoje stanowisko wraz z uzasadnieniem najpóźniej w terminie 30 dni  od otrzymania wniosku.

  10.Projekt uchwały nie jest kierowany pod obrady Rady, jeżeli nie zawiera określonej w ust. 7 pkt 1 liczby podpisów, nie spełnia warunków formalno-prawnych lub nie jest możliwy do realizacji z przyczyn finansowych. Przewodniczący niezwłocznie informuje wnioskodawców  o przyczynach nie skierowania  projektu pod obrady Rady.

  11.Przewodniczący  kieruje do zaopiniowania przez Komisje projekt uchwały, który spełnia wymogi   określone   w   ust. 8,  a   następnie  pod   obrady   Rady  w terminie 2 miesięcy od jego przedłożenia.

  Poprzedni artykułEkspresowy sms na komórkę
  Następny artykułGóra grosza w III LO