Świdnica: Sesja budżetowa

  0

  Uchwalenie budżetu gminy miejskiej Świdnica na rok 2012 to najważniejszy temat trzynastej sesji Rady Miejskiej. Sesję zaplanowano na czwartek, 29 grudnia na godzinę 11:00 w sali narad Urzędu Miejskiego.

  PORZĄDEK OBRAD:

  1. Otwarcie XIII sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku XIII sesji Rady Miejskiej.
  3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
  4. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Miejskiej.
  5. Przedstawienie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy na lata 2012-2031 r.
  6. Uchwalenie budżetu gminy na 2012 rok.
  7. Przedstawienie protokołu nr 2/11 z kontroli Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
   w zakresie „Budżet, kadry, celowość organizowanych imprez w latach 2009-2010” , dokonanej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Świdnicy.
  8. Przedstawienie i przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok- (zał. nr 1,
   proj. XIII/2).
  9. Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie – (zał. nr 1, proj. XI/23, XIII/: 1, 3- 12).
  10. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 25.11.2011 r.
  11. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.
  12. Oświadczenia i sprawy organizacyjne.
  13. Zakończenie XIII sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

  Wykaz projektów uchwał na XIII sesję Rady Miejskiej

  • W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy.
  • W sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świdnicy na 2012 rok.

  XI/23. W sprawie nadania imienia dla ronda przy ulicy Gen. Władysława Sikorskiego
  w Świdnicy.

  XIII/1. W sprawie rozpatrzenie skargi Pana Artura Myśliwca na Prezydenta Miasta Świdnicy.

  XIII/2. W sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok.

  XIII/3. W sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasto Świdnica.

  XIII/4. W sprawie nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Miasto Świdnica za wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej.

  XIII/5. W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego, mieszczącego się w budynku przy Alei Niepodległości 4 w Świdnicy.

  XIII/6. W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w granicach ulic Sikorskiego – Podmiejskiej w Świdnicy.

  XIII/7. Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania w Świdnicy oraz wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Miasta Świdnica

  XIII/8. W sprawie przyjęcia „Programu pomocy regionalnej dla przedsiębiorców dokonujących inwestycji ”.

  XIII/9. W sprawie przyjęcia „Programu pomocy de minimis dla wybranych kategorii przedsiębiorców ”.

  XIII/10. Uchylająca uchwałę przyjmującą program pod nazwą „Miejski Program Aktywizacji Bezrobotnych w Mieście Świdnicy”.

  XIII/11. W sprawie zmiany budżetu.

  XIII/12. W sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011.

  Poprzedni artykułKoncert świąteczny w areszcie
  Następny artykułSpokojniej w święta