Będą głosować nad budżetem powiatu na 2012

  4

  Jak co roku na ostatniej sesji grudniowej Rada Powiatu w Świdnicy uchwala budżet na kolejny rok. Sesja, której najważniejszym punktem będzie uchwalenie budżetu na 2012 rok odbędzie się w czwartek 22 grudnia, o godz. 13.00 w sali konferencyjnej USC w Świdnicy.

  Budżet powiatu jest uchwalony w formie uchwały na rok budżetowy i stanowi podstawę gospodarki finansowej. Projekt budżetu Powiatu Świdnickiego na przyszły rok zaplanowany został po stronie dochodów w kwocie 129.594.756 zł, w tym:

  dochody bieżące        – 119.667.924 zł

  dochody majątkowe   – 9.926.832 zł,

  a po stronie wydatków w kwocie 129.094.756 zł. Wydatki bieżące budżetu powiatu stanowią 115.126.422 zł a wydatki majątkowe 13.968.334 zł. W wyniku zestawienia dochodów z wydatkami powstała nadwyżka budżetu w kwocie 500.000 zł. Przychody zaplanowano w kwocie 2.000.000 zł z tytułu wolnych środków pochodzących z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, natomiast rozchody w kwocie 2.500.000 zł na spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2011 roku.

  Planowany wynik roczny operacyjny stanowiący różnicę planowanych dochodów i wydatków o charakterze bieżącym wynosi 4.541.502 zł.

  Porządek obrad

  1.      Otwarcie obrad XIII sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

  2.      Stwierdzenie prawomocności sesji.

  3.      Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

  4.      Przyjęcie porządku obrad sesji.

  5.      Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Powiatu.

  6.      Informacja o stanie środowiska województwa dolnośląskiego za 2010 r. oraz badania gleb użytkowanych rolniczo- Gm. Jaworzyna Śl.

  7.      Przedstawienie protokołu kontroli wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Świdnicy w roku 2010 w dziale 750 – Administracja publiczna oraz odwołanie od wystąpienia pokontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 8 listopada 2011 r.

  8.      Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

  9.      Interpelacje i zapytania radnych.

  10.  Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdnickiego.

  11.  Projekt uchwały budżetowej na 2012 rok Powiatu Świdnickiego:

  a)      przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Zarządu Powiatu.

  b)      przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.

  c)      przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów.

  d)     głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

  12.  Podjęcie uchwał w sprawie:

  a)      zmiany budżetu powiatu na 2011 rok.

  b)      zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu.

  c)      ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011.

  d)     wyboru podmiotu uprawnionego do wykonania przeglądu sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu  Opieki Zdrowotnej Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy.

  e)      nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy.

  f)       zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Świdnickiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

  g)      rozpatrzenia skargi Pani Aleksandry Sawiel na dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr III w Świdnicy.

  h)      rozpatrzenia skargi Pani Aleksandry Sawiel na Starostę Świdnickiego.

  i)        wyrażenia zgody/nie wyrażenia zgody na dokonanie wypowiedzenia warunków pracy w części dotyczącej wymiaru czasu pracy radnej, Pani Barbary Burak.

  11.  Wnioski i oświadczenia.

  12.  Informacje dla radnych.

  13.  Zamknięcie obrad XIII sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

  Monika Żmijewska

  Poprzedni artykułUwaga na zakupy w sieci
  Następny artykułDla kogo płyty Pryma Voce?