Strona główna Bez kategorii Świdnica wspiera artystów

Świdnica wspiera artystów

4

Każdy, kto ma ciekawy pomysł na przedsięwzięcie w dziedzinie kultury i mieszka w Świdnicy, może powalczyć o środki na ten cel. Można już składać wnioski o stypendia w dziedzinie kultury na rok 2012. W tym roku 7 tysięcy złotych podzielono między 3 osoby. Efekty ich pracy mamy poznać w listopadzie, a będą to m.in. wywiady, wystawa i kalendarz. Teraz otwiera się szansa przed kolejnymi świdniczanami. Jednym ze stypendystów był Wojciech Koryciński, laureat tegorocznej nagrody kulturalnej. Dzięki wsparciu miasta Koryciński mógł wydać swoją pierwszą książkę „Tajemnice ulicy Pańskiej”.

Wojciech Koryciński

Na zdjęciu Wojciech Koryciński

Wnioski o stypendia w dziedzinie kultury można składać do 30 listopada.  Stypendium może otrzymać osoba spełniająca łącznie następujące warunki: wykaże się dorobkiem w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury, opieki nad zabytkami, mieszka w Świdnicy.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić osoba zainteresowana, bądź w przypadku osoby nieletniej rodzice lub prawni opiekunowie. Formularz wniosku o przyznanie stypendium określa załącznik do uchwały (w załączeniu). Osoba, której przyznano stypendium zobowiązana jest do: podpisania umowy określającej zobowiązania stron wynikające z przyznanego stypendium; wykonania przyjętego programu stypendium, w szczególności założonego celu, który uwzględnia efekt promocyjny dla miasta; przedstawienia w ustalonym terminie sprawozdania z realizacji części lub całości programu stypendium. Stypendium może być przyznane maksymalnie na 12 miesięcy;

Wnioski adresowane na Departament Edukacji i Kultury – Referat Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi – należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, pokój nr 27, w terminie do dnia 30 listopada.

Uchwały określające zasady przyznawania stypendiów są do wglądu w Referacie Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi pokój nr 126 (tel.74 856 28 52) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.swidnica.pl