Porządkowa sesja w powiecie

  0

  Po raz 11-ty w tym roku będą obradowali radni powiatu świdnickiego. Sesja poświęcona niemal wyłącznie sprawom porządkowym. Początek sesji dzisiaj, 25 października, o godzinie 15.00 w Sali konferencyjnej USC.

  Porządek obrad

  1.    Otwarcie obrad XI sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

  2.    Stwierdzenie prawomocności sesji.

  3.    Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

  4.    Przyjęcie porządku obrad sesji.

  5.    Przyjęcie protokołów z IX i X sesji Rady Powiatu

  6.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

  7.    Interpelacje i zapytania radnych.

  8.    Podjęcie uchwał w sprawie:

  a)    zmiany budżetu powiatu na 2011 rok,

  b)    zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu,

  c)    udzielenia pomocy Gminom: Żarów, Świdnica, Miasto Świdnica, w zakresie zimowego utrzymania odcinka drogi 3396D pozbawionej kategorii drogi powiatowej,

  d)    ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu,

  e)    zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Świdnickiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

  f)     określenia „Zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Świdnickiego na finansowanie lub dofinansowanie działań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczania”.

  9.    Wnioski i oświadczenia.

  10.  Informacje dla radnych.

  11.  Zamknięcie obrad XI sesji Rady Powiatu w Świdnicy.