Pieniądze dla gmin

    0

    Marek Łapiński, wicemarszałek województwa dolnośląskiego podczas swojej ostatniej wizyty w Świdnicy przekazał dotacje, w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej, burmistrzowi Jaworzyny Śląskiej i Bolkowa w wysokości 380 tys. zł każda oraz wójtowi Udanina i Kostomłotów po 100 tys. zł.

    W ramach zadań własnych objętych dotacją celową, gminy wykonają zadania polegające na sprzędzeniu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, uzbrojenia terenów dla stref aktywności gospodarczej, w tym dróg dojazdowych do tych stref oraz budowy urządzeń zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków.

    Kwota przyznana Jaworzynie Śląskiej w całości zostanie wydana na budowę stacji wodociągowej w południowej części miasta. Bolków pieniądze przeznaczył na infrastrukturę drogową i MPZP. Dotację przyznaną Kostomłotom i Udaninowi pochłonie w całości Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.