Radni skontrolują budowę łącznika

  23

  Nietypowy przebieg będzie miała najbliższa sesja Rady Powiatu. 30 czerwca przed rozpoczęciem obrad wszyscy radni pojadą obejrzeć postęp prac na tzw. łączniku do autostrady A4, która ma się zakończyć już w sierpniu. Realizacja budzi wiele kontrowersji, została m.in. surowo oceniona podczas kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną.

  Jednym z najważniejszych punktów sesji będzie głosowanie nad absolutorium dla zarządu powiatu. Podczas ubiegłotygodniowego posiedzenia Komisja Rewizyjna przyjęła wniosek o nieudzielenie absolutorium.

  Porządek obrad VIII sesji Rady Powiatu

  1.    Otwarcie obrad VIII sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

  2.    Stwierdzenie prawomocności sesji.

  3.    Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

  4.    Przyjęcie porządku obrad sesji.

  5.    Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Powiatu.

  6.    Informacja z realizacji inwestycji pn. „Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ulicą Stęczyńskiego w Świdnicy” (wizyta na placu budowy).

  7.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

  8.    Interpelacje i zapytania radnych.

  9.    Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok i absolutorium dla Zarządu Powiatu w Świdnicy:

  a)    przedstawienie sprawozdania zarządu z wykonania budżetu za 2010 rok,

  b)    przedstawienie opinii składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 rok,

  c)     przedstawienie sprawozdania finansowego,

  d)    przedstawienie opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego,

  e)    przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego,

  f)     przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu,

  g)    przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie nieudzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Świdnicy,

  h)   przedstawienie opinii składu orzekającego RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie nieudzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu                        w Świdnicy,

  i)     podjęcie uchwał w sprawie:

  –        zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok,

  –        absolutorium dla Zarządu Powiatu w Świdnicy z tytułu wykonania budżetu powiatu na rok 2010.

  10. Podjęcie uchwał w sprawie:

  a)    zmiany budżetu powiatu na 2011 rok,

  b)    zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu,

  c)    zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Świdnickiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

  d)    zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych,

  e)    zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.,

  f)     zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.,

  g)    zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy.

  11. Przedstawienie protokołu kontroli z realizacji inwestycji pn. „Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ulicą Stęczyńskiego w Świdnicy”.

  12. Wnioski i oświadczenia.

  13. Informacje dla radnych.

  14. Zamknięcie obrad VIII sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

  Poprzedni artykułŻołnierze NATO w Gross Rosen
  Następny artykułZ Mamą i Tatą odkrywam Świdnicę