Czego w umowie być nie powinno

  0

  Niedozwolonymi postanowieniami umownymi są w szczególności:

  1)      postanowienia, które wyłączają lub ograniczają odpowiedzialność względem konsumenta za szkody na osobie,

  2)      postanowienia, które wyłączają lub istotnie ograniczają względem konsumenta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,

  3)      postanowienia, które wyłączają lub istotnie ograniczają potrącenie wierzytelności konsumenta z wierzytelnością drugiej strony,

  4)      postanowienia, które przewidują postanowienia, z którymi konsument nie miał możliwości zapoznać się przed zawarciem umowy,

  5)      postanowienia, które zezwalają kontrahentowi konsumenta na przeniesienie praw  i przekazanie obowiązków wynikających z umowy bez zgody konsumenta,

  6)      postanowienia, które uzależniają zawarcie umowy od przyrzeczenia przez konsumenta zawierania w przyszłości dalszych umów podobnego rodzaju,

  7)      postanowienia, które uzależniają zawarcie, treść lub wykonanie umowy od zawarcia innej umowy, nie mającej bezpośrednio związku z umową zawierającą oceniane postanowienie,

  8)      postanowienia, które uzależniają spełnienie świadczenie od okoliczności zależnych tylko od woli kontrahenta konsumenta,

  9)      postanowienia, które przyznają kontrahentowi konsumenta uprawnienia do dokonywania wiążącej interpretacji umowy,

  10)  postanowienia, które przyznają kontrahentowi konsumenta do jednostronnej zmiany umowy bez ważnej przyczyny wskazanej w tej umowie,

  11)  postanowienia, które przyznają tylko kontrahentowi konsumenta uprawnienie do stwierdzania zgodności świadczenia z umową,

  12)  postanowienia, które wyłączają obowiązek zwrotu konsumentowi uiszczonej zapłaty za świadczenie nie spełnione w całości lub części, jeżeli konsument zrezygnuje z zawarcia umowy lub jej wykonania,

  13)  postanowienia, które przewidują utratę prawa żądania zwrotu świadczenia konsumenta spełnionego wcześniej niż świadczenie kontrahenta, gdy strony wypowiadają, rozwiązują lub odstępują od umowy,

  14)  postanowienia, które pozbawiają wyłącznie konsumenta uprawnienia do rozwiązania umowy, odstąpienia od niej lub jej wypowiedzenia,

  15)  postanowienia, które zastrzegają dla kontrahenta konsumenta uprawnienie wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieoznaczony, bez wskazania ważnych przyczyn i stosownego terminu wypowiedzenia,

  16)  postanowienia, które nakładają wyłącznie na konsumenta obowiązek zapłaty ustalonej sumy na wypadek rezygnacji z zawarcia lub wykonania umowy,

  17)  postanowienia, które nakładają  na konsumenta, który nie wykonał zobowiązania lub odstąpił od umowy, obowiązek zapłaty rażąco wygórowanej kary umownej lub odstępnego,

  18)  postanowienia, które stanowią, że umowa zawarta na czas oznaczony ulega przedłużeniu, o ile konsument, dla którego zastrzeżono rażąco krótki termin, nie złoży przeciwnego oświadczenia,

  19)  postanowienia, które przewidują wyłącznie dla kontrahenta konsumenta jednostronne uprawnienie do zmiany, bez ważnych przyczyn, istotnych cech świadczenia,

  20)  postanowienia, które przewidują uprawnienie kontrahenta konsumenta do określenia lub podwyższenia ceny lub wynagrodzenia po zawarciu umowy bez przyznania konsumentowi prawa do odstąpienia od umowy,

  21)  postanowienia, które uzależniają odpowiedzialność kontrahenta konsumenta od wykonania zobowiązań przez osoby, za pośrednictwem których kontrahent konsumenta zawiera umowę przy których pomocy wykonuje swoje zobowiązanie, albo uzależniają tę odpowiedzialność od spełnienia przez konsumenta nadmiernie uciążliwych formalności,

  22)  postanowienia, które przewidują obowiązek wykonania przez konsumenta mimo niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez jego kontrahenta,

  23)  postanowienia, które wyłączają jurysdykcję sądów polskich lub poddają sprawę pod rozstrzygnięcie sądu polubownego polskiego lub zagranicznego albo innego organu, a także narzucają rozpoznanie sprawy przez sąd, który wedle ustawy nie jest miejscowo właściwy.

  W przypadku doszukania się przez konsumenta jednej z wyżej wymienionych klauzul     we wzorcu umowy stosowanym przez przedsiębiorcę, można zwrócić się z prośba o pomoc do Rzecznika Konsumentów, a to w celu uchylenia się od skutków zapisu, który z mocy prawa nie wiąże konsumenta.

  Zawsze bezpieczniej skonsultować treść umowy przed podpisaniem, ale w sytuacji wyjątkowej, gdy nie ma takiej możliwości przed zawarciem kontraktu, proponuję wizytę   w Starostwie Powiatowym razem z dokumentacja sprawy.

  Danuta Mazur

  Powiatowy Rzecznik Konsumentów

  w Świdnicy

  Poprzedni artykułTkanie życia: Lidka Kasprzycka
  Następny artykułPolecamy: Literacki Dzień Dziecka