Nabór ławników wstrzymany

  0

  W związku z nowelizacją ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (obecnie dobiega końca proces legislacyjny) m. in. w zakresie zgłaszania kandydatów na ławników, Urząd Miejski w Świdnicy informuje, że nabór na ławników jest w dalszym ciągu wstrzymany do czasu wyjaśnienia sytuacji prawnej.

  Podobnie postąpiło już wiele gmin mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad rekrutacji kandydatów na ławnika.

  Uchwalone zmiany przez Sejm dotyczą:

  • możliwości kandydowania na ławnika przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą,
  • zgłaszania kandydatów do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy przez wszystkie uprawnione podmioty (osoba taka musi wykazywać się jednak szczególną znajomością spraw pracowniczych),
  • zwiększenia z 25 do 50 liczby obywateli, którzy mogą zgłaszać kandydata (lista powinna zawierać imię/imiona, nazwisko, PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis osoby zgłaszającej kandydata),
  • wyłączenia z funkcji ławnika radnych wszystkich szczebli samorządu terytorialnego,
  • obowiązkowego składania oświadczeń przez kandydata:

  – że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

  – że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

  • dołączania do zgłoszenia kandydata na ławnika przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową aktualnego odpisu z KRS albo odpisu lub zaświadczenia potwierdzającego wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji,
  • zasięgania informacji od komendanta wojewódzkiego Policji o kandydacie na ławnika.

  Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z informacją Prezesa Sądu Okręgowego w Świdnicy zawartą w piśmie z dnia 17 maja 2011 r. Rada Miejska w Świdnicy na nową kadencję będzie wybierała:

  • do Sądu Okręgowego w Świdnicy 96 ławników, w tym do:

  Wydziału Cywilnego – 60,

  Wydziału Karnego – 30,

  Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – 6,

  • do Sądu Rejonowego w Świdnicy 12 ławników, w tym do:

  Wydziału Rodzinnego i Nieletnich – 8,

  Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 4.

  Zgłoszenia kandydatów na ławników będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2011 r. Z uwagi na bliski termin oraz duże zainteresowanie naborem kandydatów na ławnika tutejszy Urząd będzie informował na bieżąco o zmianie zaistniałej sytuacji.

  Osobą odpowiedzialną za przygotowanie wyborów ławników na kadencję w latach 2012-2015 jest Wiesław Pietrzyk, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Świdnicy (tel. 74 8562-821).

  Stefan Augustyn

  rzecznik prasowy

  Urzędu Miejskiego w Świdnicy

  Poprzedni artykułKolejna radość dla dzieci
  Następny artykułPomagają polskim uczniom na Litwie