Dzisiaj VII sesja Rady Powiatu

  1

  Prezentacja prac nagrodzonych w konkursie „Nie zostanę bezrobotnym” oraz wręczenie najlepszym drużynom nagród rozpocznie sesję Rady Powiatu. Początek dzisiaj, 18 maja, o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy.

  Radni wysłuchają informacji na temat działalności Sudeckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych, którą przedstawi jej prezes Kondrat Jabłoński oraz sprawozdania starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji. Informację o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej przedstawi Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, natomiast dane dotyczące stanu bezpieczeństwa sanitarnego zaprezentuje dyrektor powiatowej stacji SANEPID-u. Będą także sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiatu Świdnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy.

  Po tej części radni przejdą do głosowania nad uchwałami, wśród których znajdą się sprawy związane z bieżącymi przesunięciami w budżecie, powołaniem nowych członków do prac w Radzie Społecznej SP ZOZ w Świdnicy oraz zmian w składzie osobowym Komisji Kultury, Sportu i Promocji i Komisji Rewizyjnej.

  Sesję zakończą informacje, wnioski i oświadczenia radnych.

  Porządek obrad

  1.      Otwarcie obrad VII sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

  2.      Stwierdzenie prawomocności sesji.

  3.      Prezentacja prac nagrodzonych w konkursie „Nie zostanę bezrobotnym” i wręczenie nagród laureatom.

  4.      Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

  5.      Przyjęcie porządku obrad sesji.

  6.      Przyjęcie protokołów z V i VI sesji Rady Powiatu.

  7.      Informacja Prezesa Sudeckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych o działalności Stowarzyszenia.

  8.      Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

  9.      Interpelacje i zapytania radnych.

  10.  Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa Powiatu Świdnickiego w 2010 roku w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

  11.  Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Świdnickiego za 2010 rok.

  12.  Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Świdnickiego w 2010 roku   z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  13.  Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy za 2010 rok.

  14.  Podjęcie uchwał w sprawie:

  a)      zmiany budżetu powiatu na 2011 rok,

  b)      zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu,

  c)      określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze roku budżetowego,

  d)      odwołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy,

  e)      powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy,

  f)        utworzenia zespołu poradni psychologiczno-pedagogicznych,

  g)      zmian w akcie założycielskim Powiatowego Zespołu Szkół Specjalnych w Bystrzycy Dolnej,

  h)      utworzenia Zespołu Szkół Specjalnych w Strzegomiu,

  i)        utworzenia Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy,

  j)        rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Ekologicznego „Ojczyzna” na Starostę Świdnickiego,

  k)      rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Ekologicznego „Ojczyzna” na Starostę Świdnickiego,

  l)        zmiany składu osobowego Komisji Kultury, Sportu i Promocji i Komisji Rewizyjnej.

  15.        Wnioski i oświadczenia.

  16.        Informacje dla radnych.

  17.        Zamknięcie obrad VII sesji Rady Powiatu.

  Poprzedni artykułJedna ruina znika. Co z resztą?
  Następny artykułGiełda pracy przyciągnęła tłumy