Wszyscy radni za budżetem gminy

  2

  15x TAK. Na VI sesji Rady Gminy Świdnica radni jednogłośnie podjęli uchwałę budżetową na 2011 r. W roku 2011 w budżecie Gminy Świdnica planuje się dochody w wysokości 49 794 748,74 zł, w tym 9 553 982 zł stanowią dochody majątkowe natomiast 40 240 766,74 zł stanowią dochody bieżące.

  Kwota wydatków wynosi 52 617 802,74 . Deficyt gminy do planowanych dochodów kształtuje się na poziomie 5,67 %, co daje kwotę 2 823 054 zł. Planuje się wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 16 090 078 zł co stanowi 30% planowanych wydatków budżetu gminy.

  Najwięcej środków planuje się na inwestycje związane z gminną infrastrukturą kanalizacyjną, drogową oraz kulturalną. Zgodnie z założeniami Wieloletniego Planu Inwestycyjnego oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej zaplanowano dalsze kanalizowanie, budowę kolejnych dróg, budowę budynku komunalnego w Pszennie, budowę i modernizację świetlic wiejskich w ramach programu PROW „Odnowa i rozwój wsi”, termomodernizację placówek oświatowych, budowę kompleksu sportowego „Orlik”, przebudowę boiska sportowego wraz z infrastrukturą w ramach PROW „Odnowa i rozwój wsi”. Zadania inwestycyjne przewiduje się realizować przy współudziale środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej m. in. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz przy współudziale środków z budżetu państwa i budżetu województwa. Większe niż w roku bieżącym planuje się wydatki na bieżące naprawy dróg. Ponadto zaplanowano kontynuację prac w zakresie melioracji na terenie gminy, jak i ochrony środowiska. Na Fundusz Sołecki z budżetu gminy przeznacza się kwotę w wysokości 453 775 zł – mówiła podczas sesji wójt gminy Teresa Mazurek. Jednomyślna decyzja, której wyrazem było głosowanie oznacza, że przyszłoroczny budżet dopracowaliśmy w szczegółach. Życzmy sobie nawzajem abyśmy zrealizowali go w 100% .

  Poprzedni artykułSLD przeprosiło i sprostowało
  Następny artykułŚwięto Trzech Króli i co jeszcze?